Externí pracovník protipožární ochrany

Potřebujete pověřenou osobu pro protipožární ochranu? Rádi za vás tento úkol převezmeme a pomůžeme vám při identifikaci, posuzování a minimalizaci rizik.

Zákon o BOZP zavazuje firmy zajistit prevenci proti vzniku požáru. K tomu se přidávají požadavky profesních sdružení, zákonného úrazového pojištění a pojišťoven. Pracovník pro protipožární ochranu pomáhá managementu tyto rozsáhlé požadavky splnit.  

Jako zkušený poskytovatel těchto služeb pro vás CWS zajistí externího pracovníka pro protipožární ochranu. Pomůžeme vám při identifikaci, posuzování a minimalizaci rizik.  

Výhody, které vám přinese pracovník pro protipožární ochranu od CWS

  • Podpora při plnění požadavků protipožární ochrany
  • Dlouholeté zkušenosti a praxe při jednání s pojišťovnami, úřady a hasiči
  • Vaši zaměstnanci se budou moci soustředit na své hlavní úkoly
  • Úspora nákladů na pravidelné vzdělávání, úspora času 
  • Prevence "firemní slepoty" ze strany externího specialisty na protipožární ochranu
  • Kontrola ve firmě nejméně jednou měsíčně

Povinnost mít pověřenou osobu pro protipožární ochranu

Z právního hlediska jsou odborníci vyžadováni například u průmyslových staveb s plochou více než 5.000 m2, v prodejnách a místech, kde se shromažďují lidí, a také na klinikách a v domech pro seniory. Pověřené osoby pro protipožární ochranu jsou potřeba také ve výškových domech a ve zvláštních budovách v závislosti na vyhláškách platných v dané zemi.  Příslušná upozornění najdete v koncepci protipožární ochrany nebo ve stavebním povolení pro danou budovu.

Specialista na protipožární ochranu je vyžadován také dle ASR A2.2 ve firmách, kde je vysoké riziko vzniku požáru. Rovněž pojišťovna může ustanovení takového specialisty požadovat.

Úkoly externího specialisty na protipožární ochranu

Externí specialistaje poradcem managementu. Pokud je to nutné, pomáhá plnit požadavky úřadů a pojišťoven a doprovází odborníky při přejímkách prací. Ve firmě provádí instruktáž zaměstnanců při práci s ohněm, identifikuje rizika vzniku požáru a výbuchu, a také kontroluje únikové cesty a východy. Poskytuje poradenství při přestavbách nebo při nových stavebních pracích. K jeho úkolů patří rovněž roční školení spolupracovníků dle DGUV a vzdělávání asistentů pro požární ochranu a evakuaci dle ASR A2.2. Směrnice vfdb-12-09/01:2009-03 popisuje celkem 25 úkolů.

Externí specialista protipožární ochrany by měl provést obhlídku firmy nejméně jednou měsíčně. Managementu zasílá pravidelně protokol. V tomto protokolu jsou mimo jiné uvedeny závady a opatření k jejich odstranění. O realizaci rozhoduje management. Funkce externího specialisty požární ochrany je přiřazena přímo do gesce vedení firmy. Předpisy se neustále mění, a proto je další vzdělávání pro externí specialisty povinností. CWS zajistí, že budou aktuální pravidla a ustanovení dodržována. Tím přispíváme k bezpečnosti vaší firmy!

Objednávka specialisty požární ochrany

CWS dohodne s firmou zákazníka, jaké konkrétní úkoly bude specialista na protipožární ochranu plnit. Katalog prací je součástí smlouvy mezi zákazníkem a CWS. Ve smlouvě je externí specialista na určen. Ve smlouvě je upraven také časový rozsah a honorář.

Nabídka externího specialisty protipožární ochrany

  1. Vyplňte a odešlete kontaktní formulář
  2. V případě nutnosti dohodneme detaily telefonicky
  3. Nabídku obdržíte obratem e-mailem