Raport Koalicj 2022

Indywidualne porady ekspertów

Niezobowiązujące i kompetentne dla Twojej branży

Jesteś już klientem CWS?
Hidden Fields

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźćtutaj

"Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia”.

Koalicjia Bezpieczni w Pracy,  opublikowała najnowszy raport  „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022. 

Podobnie jak w latach poprzednich, Koalicja Bezpieczni w Pracy, również w tym roku przeprowadziła badanie dotyczące bezpieczeństwa w środowisku zawodowym.

Tym razem badanie dotyczyło bezpieczeństwa w pracy osób 50+, pod względem fizycznym jak i psychicznym, oraz motywacji tych osób, ich możliwości i ograniczeń związanych z kontynuacją pracy w okresie emerytalnym.

Jak pokazują wyniki spisu powszechnego z 2021 roku, polskie społeczeństwo starzeje się, a liczba mieszkańców kraju maleje. W ciągu ostatniej dekady przybyło blisko 2 mln osób w grupie wiekowej 60-65 i więcej, a tym samym już prawie co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Z prognozy liczby ludności opublikowanej przez GUS w 2014 roku wynika, że do 2050 roku liczba ludności zmniejszy się o 4,5 mln osób, a grupa osób 60+ będzie stanowiła 40 proc. społeczeństwa.

Zapewnienie pracownikom 50+ zdrowych i bezpiecznych warunków pracy może być jednym z rozwiązań wobec zbliżającego się kryzysu demograficznego i związanego z nim problemu niedoboru pracowników.

 

39 proc. osób w wieku powyżej 50 lat chce pracować na emeryturze

Raport Koalicji pokazuje, że 39 proc. osób w wieku powyżej 50 lat chce pracować na emeryturze, a 38 proc. nadal nie podjęło decyzji w tej sprawie. To co negatywnie wpływa na chęć kontynuacji pracy w wieku emerytalnym, to min.in. negatywny wpływ pracy na stan zdrowia, o którym mówi co trzeci badany.

Pracownicy 50+ są ważną częścią organizacji, o którą trzeba odpowiednio zadbać. Kluczowe jest zapewnienie im zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, zarówno pod kątem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jednocześnie – jak wskazują wyniki badania Koalicji Bezpieczni w Pracy – pracodawcy chętnie zatrudniają osoby 50+ a wiek nie stanowi przeszkody do zatrudniania pracowników. Zdecydowanie ważniejsze są kompetencje, jakie posiada kandydat do pracy oraz zadania, jakie musi wykonywać w ramach obowiązków.

Do raportu 2022

Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy

.

"Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie, jest to grupa, która często rozpoczynała pracę po zakończeniu edukacji i osoby z tej grupy nadal pracują w tym samym miejscu. Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie. Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę wiedzy. Co więcej, osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują dalej pracować, w większości chcą kontynuować zatrudnienie w obecnym miejscu pracy na tym samym stanowisku"

33 proc. badanych skarży się na wpływ pracy na ich stan zdrowia

Zgodnie z wynikami badania, 23 proc. osób w wieku 50+ obecnie w ogóle nie planuje kontynuować zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. W odpowiedzi na pytanie o czynniki, które mogłyby wpłynąć na zmianę stanowiska w tej kwestii, badani najczęściej wspominali odpowiednio wysokie wynagrodzenie (32 proc.) oraz możliwość pracy na część etatu (30 proc.). Dość często wskazywano także na zaoferowanie pracy na stanowisku mniej stresującym (18 proc.) lub pracy mniej obciążającej fizycznie (15 proc.).

Obok bólów pleców lub kręgosłupa (61 proc.) do najczęstszych schorzeń związanych z wykonywaną pracą badani zaliczyli bóle kończyn (38 proc.) oraz osłabienie wzroku (37 proc.). Na wpływ obecnej pracy na zdrowie wskazuje co trzeci pracownik. Jednocześnie zaledwie co czwarta osoba, która doświadczyła problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, zgłosiła to przełożonemu lub działowi HR. Zazwyczaj spotykało się to z brakiem podjęcia jakiegokolwiek działania (35 proc.). W większości firm brakuje również zapewnienia pracownikom opieki medycznej – podczas gdy tego rodzaju benefit jest jednym z najważniejszych dla co drugiego badanego, a zaledwie 22 proc. może z niego korzystać.

Zdjecie z raportu 2022

Marta Wojewnik

Osoby 50+ w kontekście kryzysu demograficznego

"Musimy pamiętać, jak ważne jest zrozumienie potrzeb pracowników 50+ oraz eliminacja najczęstszych barier towarzyszących podejmowaniu i kontynuowaniu przez nich pracy już po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby stworzyć im przyjazne i bezpieczne warunki pracy. W obliczu kryzysu demograficznego budowanie świadomości polskich firm, jak wiele zyskujemy zatrudniając osoby w tym wieku, jest szczególnie ważne"

38 proc. badanych osób 50+ doświadcza różnych form zagrożeń w pracy

Wyniki raportu wskazują, że 38 proc. badanych doświadcza różnych form zagrożeń w pracy.  Nie są to jedynie czynniki fizyczne, biologiczne czy chemiczne, lecz także te związane ze zdrowiem psychicznym.

Aż 13 proc. spośród osób dyskryminowanych codziennie doświadcza ageizmu.

Pracownicy 50+ ze względu na swój wiek spotykają się z dyskryminacją, zarówno wobec siebie, jak i w stosunku do innych. 6 proc. respondentów odpowiedziało, że doświadczyło dyskryminacji, a 9 proc. było świadkiem takiego zachowania wobec innych osób. 10 proc. nie potrafiło na to pytanie odpowiedzieć.

Z odpowiedzi pracowników wynika, że z zjawiskiem ageizmu zetknęli się przede wszystkim pracownicy budownictwa (22 proc.) i szkolnictwa (19 proc.). Aż 13 proc. spośród osób dyskryminowanych codziennie doświadczało ageizmu.

z raportu 2022

Czynniki fizyczne najczęstszym zagrożeniem

Chociaż prawie połowa pracowników (45 proc.) nie doświadcza zagrożeń w miejscu pracy, to jednak dość duża grupa (38 proc.) wskazuje na występowanie zagrożeń w różnych formach. Najczęściej osoby 50+ są narażone na czynniki fizyczne (50 proc.), takie jak m.in. hałas, drgania, zagrożenia mechaniczne, elektryczne, związane z wysokością bądź złą postawą ciała. Dość dużo osób wskazuje również na czynniki biologiczne (41 proc.), czyli grzyby, wirusy i bakterie.

Informowanie pracowników jest równie ważne, co ich edukacja – przede wszystkim w formie szkoleń bhp. 38 proc. pytanych osób 50+ wskazało, że uczestniczyło w szkoleniu bhp w ciągu ostatniego roku, a 36 proc. w okresie od 1 roku do 5 lat. Jednocześnie 14 proc. brało udział w szkoleniu ponad 5 lat temu, 4 proc. nie brało w nim udziału w ogóle, a 8 proc. nie pamiętało, czy takie szkolenie się odbyło. Zdecydowana większość pracowników 50+ swoją wiedzę z zakresu bhp ocenia dobrze (75 proc. dla zagregowanych odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”).

Konferencja Prasowa Koalicji Bezpieczni w Pracy

Wyniki raportu zostały ogłoszone podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 listopada w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Członkiem w Komitecie Honorowym wydarzenia była Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. Gertruda Uścińska. W konferencji wzięli również udział:

  • pan Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Pani profesor Joannę Bugajską z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
  • Pan Witold Polkowski, eksperta w zakresie bhp, z organizacji Pracodawcy RP.
  • Jednym z komentatorów raportu, jest pani Marta Bem, psycholog w Głównym Inspektoracie Pracy, w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Konferencja w PAP

Badanie Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2022. Osoby 50+: możliwości i ograniczenia” zostało przeprowadzone przez agencję Danae w lipcu i sierpniu 2022 r.

Zbadano opinię i doświadczenia 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących), wykorzystując  technikę wywiadów online CAWI. Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50. roku życia.