Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

Kameraövervakning Arlandastad

Information om vår kameraövervakning i Arlandastad.

Kamerabevakning

CWS Sweden AB bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, i vissa av företagets anläggningar i Sverige. Bevakningen sker både i produktionslokaler och kontorsytor samt i vissa fall även utomhus anslutning till entréer och portar. Där kamerabevakning sker finns även skyltar uppsatta som informerar om detta.

Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta ansvarig person på CWS Sweden AB. Kontaktuppgifter anges nedan.

Syfte

Syftet med kamerabevakningen är framförallt att förebygga risken för stölder och skadegörelse men också att kunna använda inspelat material som bevisunderlag i samband med brott.

Rättslig grund

Tillfällig lagring av personuppgifter i form av kamerabevakning anses som nödvändig för CWS berättigade intresse av att förhindra brott i de anläggningar där verksamhet bedrivs samt att kunna göra gällande eventulla rättsliga anspråk i samband med brott. Överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter kan komma att ske i syfte att fullgöra CWS rättsliga förpliktelser eller rättsliga anspråk.

Lagringstid

CWS Sweden AB kommer inte lagra personuppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kommer därefter raderas.

Information om rättigheter

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd, (dataskyddsförordningen), har den som fått personuppgifter registrerade rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlats. Den registrerade kan också begära att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller begära att CWS ska sluta behandla alternativt ta bort personuppgifter som lagrats. Den registrerade kan begära att behandlingen av egna personuppgifter begränsas och utöva sin rätt till dataöverförbarhet. Vidare så kan den registrerade även återkalla samtycke till behandling av personuppgifter (där sådant samtycke har erhållits) eller motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Vid något av dessa fall vänligen kontakta CWS Sweden AB via kontaktuppgifterna nedan.

Har du fått dina personuppgifter registrerade av CWS Sweden AB och anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd, i så fall har du rätt att när som helst göra ett klagomål hos datainspektionen för att få ditt ärende prövat.  

 

Kontaktinformation

Namn

Per-Erik Nilsson

Telefonnummer:

0708-241 459
 

E-post:

per-erik.nilsson@cws.com

Postadress:

CWS Sweden AB

Fyrgatan 2

195 61 Arlandastad