Vad är koldioxid egentligen och kan man kompensera för sina utsläpp?

Koldioxid är förutsättningen för liv, men också grunden till vår klimatkris. All förbränning genererar koldioxid, så hur ska man tänka och vad kan man som företag, eller privatperson, göra för att minska koldioxiden i atmosfären? Nedan ger vi en snabb genomgång till vad koldioxid är, hur det mäts och hur klimatkompensation kan vara ett bra verktyg. 

Mikoko Pamoja (”Mangrove tillsammans”) i södra Kenya

Personliga expertråd

Anpassat för din bransch, utan förpliktelser

Är ni redan kund till CWS?
Hidden Fields

CWS värdesätter dina personuppgifter och du kan läsa mer om hur vi behandlar demhär. Genom att bocka i rutan och trycka på "Begär offert" godkänner du att vi kontaktar dig.

7 December 2022 Mattlösningar

Koldioxid är en färglös växthusgas som är både bra och dålig. Den är en förutsättning för allt liv, men den utgör även grunden till vår klimatkris och ökade temperaturer. Helt utan koldioxid hade varken vi eller jorden överlevt och det hade varit kallt och dött. Men om koldioxid är nödvändig för liv, hur hänger det då ihop med att koldioxid också långsamt dödar vår planet?  

Skillnaden på naturlig eller förstärkt växthuseffekt

För att kunna svara på det är viktigt att skilja på den naturliga växthuseffekten och på den förstärkta växthuseffekten. Den naturliga växthuseffekten kommer från att människor, djur, växter och andra mikroorganismer skapar koldioxid genom att andas. Tillsammans med solljus omvandlar sedan växter koldioxid till glukos och frigör syre.   

Den förstärkta växthuseffekten däremot kommer från att människan förbränner fossila bränslen så som naturgas, olja och kol. När fossil förbränning sker, bildas ett tillskott av koldioxid som ökar mängden koldioxid i atmosfären. Koldioxiden stannar sedan i atmosfären under lång tid, flera århundranden, och ännu längre tid i haven.  

Hur mycket koldioxid som finns i atmosfären mäts i enheten ppm, parts per million. Varje år publicerar WMO (metrologiska världsorganisationen) sin Greenhouse Gas Bulletin, där de redogör för mycket koldioxid som uppmäts under föregående år. För 2021 rapporterar de att mängden koldioxid i atmosfären nått en ny toppnivå på hela 415,7 ppm. Det är den största ökning som skett från ett år till ett annat och innebär en ökning om 149 procent jämfört med nivån under förindustriell tid. 

Gör medvetna val

För att minska mängden koldioxid i atmosfären är det bra att läsa på och göra medvetna val. Till exempel bildar även förbränning av förnybara bränslen koldioxid, men den koldioxiden ses inte som ett tillskott i atmosfären, eftersom den redan ingår i kretsloppet av biomassa.  

Klimatkompensation tar inte bort utsläpp

Det är inte heller ovanligt att använda sig av klimatkompensation där företag kompenserar för mängden koldioxid som de släpper ut. När man klimatkompenserar för sina utsläpp, betyder det inte att man tar bort utsläppen, utan istället betalar till projekt som minska mängden koldioxid i samma utsträckning som de har släppts ut. Projekten finns ofta i fattiga länder, eftersom det är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Ofta bidrar klimatkompensationen till mer än förbättrat klimat i atmosfären, det bidrar också till att det sociala klimatet på plats blir bättre, genom att till exempel fler jobbtillfällen skapas eller förbättrade skolor och infrastruktur. 

Barn som håller i ett tecknat jordklot
Ett tomt rum med flyttkartonger

Ett ton CO2?

Hur mycket ett koldioxid som ska klimatkompenseras mäts i ton. Som du kanske kommer ihåg från inledningen är koldioxid en gas och därför svår att väga eller få grepp om hur ett ton koldioxid egentligen är. Ett ton koldioxid skulle få plats i lite mer än 6 500 flyttkartonger eller en stor ballong som mäter 10 meter i diameter.  

Beroende på vad du väljer att göra, kommer du olika snabbt upp i ett ton utsläpp av koldioxid. Till exempel motsvarar 38 kg biff ett ton koldioxid, eller 7 000 mil med tåg eller flyg i 450 mil. Som en referens är jordens omkrets ungefär 4000 mil. Ett ton CO2 är också, förenklat, så mycket koldioxid som binds i ett mindre träd, det är därför många certifikat från klimatkompensation säljs i form av planterade träd.  

Är klimatkompensering fusk? 

Klimatkompensering har varit omdebatterat, och många hävdar att det är ett enkelt sätt för företag att köpa sig fria och inte behöva utveckla sitt hållbarhetsarbete ytterligare genom att man ändå betalar för de utsläpp som man gör. Om det är så eller inte, kan man få en fingervisning om genom att kontrollera hur företaget arbetar i övrigt med miljö. Om företaget arbetar med klimatkompensation som enda miljöåtgärd blir det onekligen ett sätt att köpa sig fri från ansvar. Om företaget istället låter klimatkompensationen vara en del tillsammans med annat hållbarhetsarbete och man samtidigt jobbar aktivt för att minska sina utsläpp, är klimatkompensation ett bra komplement för att stödja en snabbare omställning.  

CWS förespråkar ett hållbart arbetssätt

På CWS Sweden arbetar vi för en hälsosammare morgondag och vi låter klimatkompensation vara en del av detta, tillsammans med många andra åtgärder för minskade utsläpp och ett mer hållbart arbetssätt. Sedan 2021 kompenserar vi för de utsläpp som kommer från tvätt och transport av vårt koncept Miljömattan®. Målet är givetvis att CWS verksamhet inte ska generera några utsläpp alls, men innan vi är helt där väljer vi att klimatkompensera så länge. Eftersom vi är ISO-certifierade åligger det oss att jobba för ständig förbättring, vilket betyder att vi, utöver klimatkompenseringen jobbar på flera andra sätt för att minska vår klimatpåverkan. Det innefattar bland annat, men inte enbart, övergång till fossilfritt bränsle(HVO), Svanenmärkta tvätterier och timmätning av vatten och energi. 

Man som vadar i vatten i södra Kenya i en mangroveodling

CWS Sweden klimatkompenserar genom ZeroMissions projekt Mikoko Pamoja i södra Kenya. Projektet är världens första projekt att finansiera bevarande av mangroveskogar. Mangroveskogar ger inte bara viktiga kolsänkor, utan är också viktiga för den biologiska mångfalden i våra hav, samt motverkar erosion.  

Fyll i dina uppgifter om du vill veta mer om hur vi jobbar!

Klicka här för att läsa vår Privacy Policy