Konajte spoločne, aby ste vybudovali pozitívnu kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zameriava na kolektívne akcie za pozitívnu kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia.

Man stumbles over pallet

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

28 apríl 2022

Podľa Medzinárodnej organizácie práce každý rok utrpí na celom svete pracovný úraz 270 miliónov zamestnancov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je preto pre spoločnosti právom vysokou prioritou. Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upriamuje pozornosť na spoločný postup pri budovaní pozitívnej kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia.

Nehody sa často stávajú rýchlo a len sekundová nepozornosť môže mať vážne následky. O to dôležitejšie je opakovane upozorňovať na bezpečnosť práce – a to naprieč hierarchiami. Pretože je dôležité predchádzať nehodám skôr, ako sa stanú. V CWS žijeme otvorenou kultúrou bezpečnosti: každý zamestnanec má právo zastaviť prácu a prijať nápravné opatrenia, keď sa stretne s nebezpečnými pracovnými podmienkami. Okrem toho môžu všetci zamestnanci predkladať návrhy na zlepšenie pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti prostredníctvom schémy zamestnaneckých návrhov.

Prvá pomoc poskytuje rýchlu pomoc v prípade núdze

Žiaľ, nie všetkým nehodám sa dá predísť, a preto bolo približne 700 kolegov na pracoviskách CWS vyškolených ako pracovníci prvej pomoci. Poznajú správne kroky v prípade núdze a poskytnú pomoc v kritických situáciách alebo nehodách. Väčšina ľudí si pod pracovnými úrazmi predstaví „typické“ nehody, akými sú pády a zakopnutia alebo zranenia spôsobené pomliaždením alebo obarením horúcimi výparmi. Je toho však oveľa viac. Okrem ošetrovania rán a stabilnej polohy na boku sú pracovníci prvej pomoci školení aj v rozpoznávaní život ohrozujúcich porúch dýchacieho a kardiovaskulárneho systému. To zahŕňa aj používanie automatizovaného externého defibrilátora (AED).

Bezpečnosť sa týka každého

Pokiaľ ide o bezpečnosť, neexistujú žiadne výnimky: Od stážistov až po generálnych riaditeľov sa od všetkých kolegov žiada, aby mali neustále oči otvorené, aby sa predišlo nehodám. To platí v práčovniach a skladoch, ako aj v kanceláriách. A každý môže prispieť k tomu, aby bola spoločnosť bezpečnejšia. Nielen na Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyzývame našich zamestnancov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a hovorili o bezpečnosti. Pretože bezpečnosť sa týka každého, každý deň.