EcoVadis: 360° hodnotenie kritérií CSR

Druhá časť nášho seriálu o značkách trvalej udržateľnosti je o medzinárodne známom rebríčku EcoVadis, ktorý analyzuje 21 CSR kritérií a vytvára priemyselný benchmark.

Visual EcoVadis Silver Medal

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

3 marec 2022


EcoVadis – Všestranný pohľad na udržateľnosť
Jednou z najznámejších značiek udržateľnosti je EcoVadis, ktorú udeľuje medzinárodne uznávaná a nezávislá audítorská spoločnosť s rovnakým názvom. Poskytovateľ nefinančných hodnotení udržateľnosti, založený v roku 2007, doteraz prostredníctvom svojej platformy preveril viac ako 90 000 spoločností – vrátane CWS. Proces bodovania je pozoruhodne jednoduchý: hodnotená spoločnosť dostane bodovaciu kartu s rozsahom bodov od nula do sto a medaily na základe predložených údajov, ktoré jasne uvádzajú silné a slabé stránky spoločnosti.

Strieborné hodnotenie pre CWS Group
CWS získala minulý rok strieborné hodnotenie od EcoVadis. Vďaka tomu sa spoločnosť zaradila medzi prvých deväť percent vo svojom odvetví. Na Zlaté hodnotenie chýbal iba jeden bod.


Pozrime sa bližšie na spoločenskú zodpovednosť
Pri revízii vlastných procesov a opatrení spoločnosti EcoVadis pokrýva všetky dimenzie udržateľnosti v oblasti zodpovedného podnikania. Zohľadňuje sa 21 kritérií CSR rozdelených do štyroch tematických oblastí: Životné prostredie, Pracovná prax a ľudské práva, Etika a Trvalo udržateľné obstarávanie. Aby sa dosiahlo nezávislé hodnotenie, na overenie sa používa široká škála zdrojov údajov. Patria sem dokumenty poskytnuté zákazníkmi a potvrdenia tretích strán, ako sú certifikácie, štítky a iné dokumenty. Okrem toho sa na získanie komplexnej databázy používa približne 2 500 ďalších externých zdrojov, ako sú správy, zoznamy sledovaných osôb atď. Zahrnutie týchto zdrojov umožňuje požadovanú 360° analýzu. Spoločnosti sú vždy hodnotené s ohľadom na témy, ktoré sú relevantné pre príslušnú veľkosť firmy, lokalitu a odvetvie, aj preto, aby zostali porovnateľné.

Na základe týchto zdrojov rebríček EcoVadis klasifikuje aktivity spoločnosti v oblasti udržateľnosti, poukazuje na silné stránky a identifikuje oblasti na zlepšenie. Vďaka benchmarku s partnermi na trhu môžu spoločnosti porovnať svoje úsilie o udržateľnosť s úsilím iných spoločností. Je to zaujímavé aj vzhľadom na potenciálnych zákazníkov, keďže stále viac významných zákazníkov využíva audit udržateľnosti ako pomôcku pri rozhodovaní pri zadávaní zákaziek.

CWS = Think Circular!
Prostredníctvom 360° pohľadu a presnej analýzy, EcoVadis tiež podporuje CWS v konzistentnej implementácii svojej stratégie udržateľnosti. Pre CWS, Think Circular! znamená redukciu, recykláciu alebo opätovné použitie materiálov. EcoVadis tiež ukazuje, ako sa CWS môže k tomuto cieľu ešte viac priblížiť.

Ročný audit EcoVadis
CWS sa zúčastňuje hodnotenia každoročne od roku 2014 a podrobné hodnotenie využíva na ďalšie vylepšenia. Patrí sem napríklad školenie pracovníkov, obstarávania v sociálnych a environmentálnych otázkach v rámci dodávateľského reťazca. Na týchto a ďalších témach v súčasnosti pracuje skupina CWS.

Aspekty zdôrazňované ako osobitné silné stránky sa však naďalej tešia pozornosti. Týka sa to okrem iného šetrenia zdrojov z hľadiska emisií vody a CO2, ako aj radu trvalo udržateľných produktov a služieb, recyklačných činností a transparentnosti, pokiaľ ide o emisie a objemy odpadu.