Výchova detí k požiarnej bezpečnosti

Vzdelávanie v oblasti požiarnej bezpečnosti a včasné osvojenie si správneho správania v prípade požiaru je pre deti nesmierne dôležité.

Brandschutz für Kinder erklärt

Požiadajte zadarmo!

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete tu

17 máj 2022 Fire Safety

Výchova k požiarnej bezpečnosti – požiarna bezpečnosť pre deti vysvetlená jednoducho

Živel ohňa má pre väčšinu detí veľkú a magickú príťažlivosť, pretože ich fascinuje blikanie a iskry. Oheň prebúdza veľkú túžbu objavovať a zvedavosť detí.

Paralelne s tým často platí zákaz pre deti, „nehrajte sa s ohňom!“. Kúzlo zakázaného však u detí posilňuje záujem a „hru s ohňom“ hľadajú ukryté – v pivnici, na povale, pod posteľou či v lese. Existuje veľké nebezpečenstvo, že sa predmety počas tajného zapálenia rýchlo vznietia zo strachu, nedostatočnej bezpečnosti a koncentrácie. Neopatrné a nebezpečné zaobchádzanie s ohňom nezriedka vedie k požiaru (obytnému), ako aj k zraneniu osôb a škodám na majetku.

Výchova k požiarnej prevencii

Vzdelávanie v oblasti požiarnej bezpečnosti začína v tomto bode a podporuje aktívne zbieranie skúseností s ohňom. Dôraz je kladený na aktívny a pravidelný nácvik hasenia požiaru s cieľom získať bezpečnosť, znížiť strach a naučiť sa správnemu správaniu. Smäd po poznaní je pritom automaticky uhasený, aby sa v maximálnej možnej miere dalo zabrániť „utajovanému vznieteniu“. Zároveň sa učia vedomosti o nebezpečenstvách a základný rešpekt.

Výchova k požiarnej bezpečnosti by mala prebiehať v materskej škole, na základnej škole a doma, aby sa účinne a trvalo predchádzalo úrazom. Nevyhnutná je spolupráca rodičov, pedagógov, vychovávateľov a hasičského zboru. To znamená, že aj rodičia by mali s deťmi aktívne cvičiť a osvojovať si správne správanie – popri výchove k požiarnej bezpečnosti v jasliach alebo v škole.

Zameranie výchovy k požiarnej bezpečnosti

Dôraz je kladený na spoznávanie elementu ohňa, nebezpečenstiev a správneho správania v prípade požiaru. Vzdelávanie v oblasti požiarnej bezpečnosti pre deti by malo podrobne obsahovať tieto body:

Učenie o živle ohňa
Rozpoznanie nebezpečenstva ohňa a dymu
Naučiť sa správnemu správaniu v prípade požiaru
Vedieť, ako upozorniť hasičov
Zoznámenie sa s hasičským zborom

Brandschutzerziehung Kindergarten & Grundschule

Tip:
Miestny hasičský zbor zvyčajne rád vedie požiarnu bezpečnosť v jasliach alebo základných školách. Udiareň alebo špeciálna protipožiarna súprava sa často používa na zvýšenie povedomia o požiari a o tom, čo robiť v prípade požiaru. Okrem toho je možné použiť špeciálny núdzový telefónny systém na uskutočnenie realistického núdzového volania. Ďalšie informácie získate od miestnych hasičov.

Fire behavior for children

Regeln für Kinder im Brandfall

Je dôležité, aby boli deti poučené o nebezpečenstvách ohňa a dymu.

Rodičia, vychovávatelia a učitelia tiež vystupujú ako vzory pri riešení požiaru. Deti sa musia naučiť správne sa správať v prípade požiaru a vedieť, čo robiť, ak dôjde k požiaru.
Napríklad deti by sa mali v prípade požiaru naučiť:

Čo najrýchlejšie opustite miestnosť a zatvorte za nimi dvere k zdroju ohňa.
Nebrať ohľad na hračky, t.j. nebrať ich a nenosiť ich.
Neskrývať sa zo strachu.
Nejazdiť vo výťahu.
Čo najrýchlejšie odísť z domu alebo bytu na čerstvý vzduch a varovať ostatných ľudí.

Ak únik nie je možný z dôvodu silného dymu, zatvorte dvere a ak je to možné, utesnite dvere mokrými handrami. Potom by ste sa mali postaviť k oknu, aby ste na seba upozornili. Vyliezť z vysokého okna nie je úniková možnosť. Ďalej by deti mali poznať tiesňové číslo 112 a spôsob tiesňového volania.

Pravidlá pre deti v prípade požiaru ľahko vysvetlené!

Fire safety with children

V zásade sa odporúča inštalovať detektor dymu do každej detskej izby. V prípade núdze vás včas upozorní a zachráni vám život. Dym je často nebezpečnejší ako samotný oheň, pretože obsahuje veľa toxických látok a v krátkom čase môže viesť k otrave dymom. V najlepšom prípade samozrejme nevzniká nebezpečná situácia. Rodičia tak môžu preventívnymi opatreniami znížiť riziká.

Ukážte nebezpečenstvo požiaru a dymu.
Precvičte si správne používanie ohňa, napr. ako správne zaobchádzať so zápalkou alebo zapaľovačom. Pri cvičení používajte ohňovzdornú podložku.
Zapaľovacie zariadenia, ako sú zápalky alebo zapaľovače, skladujte na mieste neprístupnom pre deti.
Nikdy nenechávajte deti v kuchyni bez dozoru.
Zabezpečte elektrické zásuvky v domácnosti detskými poistkami.
Precvičte si upozorňovanie hasičov. Kde je núdzové miesto? Čo sa stalo? Kto volá? 

Máte nejaké otázky?

Ďakujeme za Vaše otázky a podnety. Radi by sme Vašu požiadavku spracovali čo najlepšie, a preto Vás prosíme o čo najpresnejšie vyplnenie formuláru.

Left
Right

Unsere Datenschutzinformationen finden Sie hier: Link

Hidden Fields