CWS Skupina získala strieborné hodnotenie EcoVadis

CWS Skupina získala strieborné hodnotenie EcoVadis, čím sa zaradila medzi 15 percent najlepších hodnotených spoločností.

Ecovadis Silver

Nezáväzné individuálne poradenstvo

Odborné znalosti vášho odvetvia

Ste už zákazníkom CWS?
Hidden Fields

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdetetu

26 február 2024 Hygiena

Skupina CWS získala strieborné hodnotenie EcoVadis, čím sa zaradila medzi 15 percent najlepších hodnotených spoločností. Celkové skóre sa zvýšilo na 70 bodov, čo znamená pozitívny posun o +2 body v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek novým a prísnejším hodnotiacim kritériám, ktoré odteraz uplatňuje spoločnosť EcoVadis, sa skupine CWS podarilo udržať percentilovú hranicu 93. percentilu. V hodnotiacej tabuľke Carbon scorecard skupina dokonca postúpila na druhú najvyššiu úroveň hodnotenia "advanced level" pre Carbon Management.

V procese hodnotenia EcoVadis sa zisťuje veľký počet projektov a ich stav, ktorý sa následne premení na hodnotenie založené na dôkazoch s prehľadnými hodnotiacimi tabuľkami. Na základe skóre, t. j. dosiahnutého konečného skóre, potom organizácia pridelí svoje hodnotenia. Identifikuje silné stránky aj oblasti, ktoré je potrebné v rámci organizácie zlepšiť.

Ecovadis Silver

EcoVadis poskytuje platformu, na ktorej sa skúmajú a hodnotia kritériá ESG pre spoločnosti, a tým sa zabezpečuje ich porovnateľnosť. ESG sa vzťahuje na environmentálne, sociálne a podnikové riadenie. Pri hodnotení ESG sa skúma a hodnotí sociálna a environmentálna zodpovednosť podnikov. Hodnotenie je platné jeden rok a potom sa musí prehodnotiť.