Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

O čo ide?

Ide o Vaše osobné údaje a o to, ako tieto údaje spracovávame v súvislosti s používaním našich webových stránok a využívaním špeciálnych foriem použitia.

Osobné údaje sú všetky informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, tj. údaje, vzťahujúce sa priamo na Vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľov atď. Spracovanie je akýkoľvek proces alebo rad procesov vykonávaných pomocou automatizovaných procesov alebo bez nich v spojení
s osobnými údajmi, ako je ich zhromažďovanie, organizácia, usporiadanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, preberanie, opytovanie, použitie, zverejnenie prenosom, distribúcia alebo akákoľvek iná forma poskytovania, porovnania, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

V nasledujúcich kapitolách

 1. Meno a adresa zodpovedného subjektu
 2. Kontaktné údaje osoby, na ochranu údajov
 3. Všeobecné informácie o ochrane údajov
 4. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov denníka (Logfiles)
 5. Použitie "vlastných" súborov cookies
 6. Nástroje pre analýzu webových stránok
 7.   Newsletter
 8.   Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
 9.   Portály
 10. Integrácia videí YouTube
 11. Integrácia Google-Maps
 12. Integrácia Google Fonts
 13. Prezentácia online v sociálnych médiách
 14. Práva dotknutej osoby

a v súvisiacich podpoložkách Vás chceme podrobnejšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach ako subjektu údajov:

 1. Meno a adresa zodpovedného subjektu

Zodpovedným subjektom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR") a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov

a ďalších právnych ustanovení na ochranu údajov je spoločnosť

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany/Nemecko

Telefónne číslo: +49 6103 309-0

E-mail: info@cws.com

Webová stránka: https://www.cws.com

 1. Kontaktné údaje poverenej osoby pre ochranu údajov

Poverenú osobu pre ochranu údajov zodpovedného subjektu možno zastihnúť nasledujúcim spôsobom:

CWS International GmbH

Datenschutzbeauftragter

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany/Nemecko

Telefónne číslo:+49 6103 309-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@cws.com

 1. Všeobecné informácie o ochrane údajov
 1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov spracovávame iba v prípade, ak je to nevyhnutné na poskytovanie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracovávajú pravidelne iba so súhlasom používateľa. Výnimka platí len v prípadoch, keď nemožno získať predchádzajúci súhlas

na základe skutočných dôvodov a spracovanie údajov je povolené zákonom.

 1. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
 1. Ak získame súhlas dotknutého subjektu údajov na spracovanie osobných údajov, je právnym základom článok. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 1. Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, je právnym základom článku. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení.
 1. Ak je spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, je právnym základom článku. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
 1. V prípade, že životne zásadné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, je právnym základom čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.
 1. Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad predchádzajúcim záujmom, tak je právnym základom pre spracovanie čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
 1. Vymazanie a doba uschovania údajov

Akonáhle už nebude účel uchovávania osobných údajov potrebný, sa osobné údaje subjektu údajov vymažú alebo zablokujú. Osobné údaje sa navyše môžu uložiť vtedy, ak to európsky alebo vnútroštátny zákonodarca stanovil
v predpisoch, zákonoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým podlieha zodpovedný subjekt. Osobné údaje sa tiež zablokujú alebo vymažú, ak vyprší doba ich uloženia ustanovená týmito normami, iba ak by bolo nutné ďalšie uchovávanie údajov pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy.

 1. Poskytovanie webovej stránky a vytváranie súborov Logfiles
 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom vyvolaní našich internetových stránok náš systém automaticky zaznamenáva údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača.

Pritom sa zhromaždia nasledujúce údaje:

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • operačný systém používateľa
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých systém používateľa prichádza na našu webovú stránku
 • webové stránky, ktoré sú prístupné systémom užívateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Údaje sa tiež uložia v súboroch protokolov v tzv. Logfiles nášho systému. Tieto údaje sa neuložia spoločne s ďalšími osobnými údajmi užívateľa.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a súborov protokolov je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na umožnenie doručenia webovej stránky do počítača užívateľa. Na tento účel musí IP adresa používateľa zostať uložená po celú dobu relácie.

Súbory Logfiles sa uložia na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Navyše údaje tiež využívame na optimalizáciu webových stránok a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. V tejto súvislosti sa nevykoná
vyhodnotenie údajov na marketingové účely.

Za týmto účelom spočíva tiež náš legitímny záujem na spracovanie údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Doba uschovania údajov

Údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zberu údajov pre poskytovanie webovej stránky ide o prípad, kedy príslušná relácia skončila.

Ak sú údaje uschované v súboroch Logfiles, stane sa tak najneskôr po siedmich dňoch. Možno však uschovať údaje, presahujúce túto lehotu. V tomto prípade sa IP adresy užívateľov vymažú alebo prevedú, takže už nie je možné priradiť klienta, vyvolávajúceho webové stránky.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Zber údajov na  poskytovanie webovej stránky a uschovanie údajov v súboroch Logfiles je absolútne nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. Používateľ teda nemá možnosť podať odvolanie.

 1. Použitie „vlastných“ súborov cookie
 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Naše webové stránky používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uložia v internetovom prehliadači príp. internetovom prehliadači v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, môže sa súbor cookie uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jasnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Pri tom používame nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie:

 • technicky nevyhnutné súbory cookie
 • technicky nepotrebné súbory cookie (cookies pre analýzu)
 1. Technicky nevyhnutné cookies

Tieto cookies používame, aby naše webové stránky boli užívateľsky prívetivejšie. Niektoré prvky našich webových stránok vyžadujú, aby sa vyvolávajúci prehliadač mohol identifikovať aj po zmene stránky.

Do týchto cookies sa uložia a prenesú nasledujúce údaje:

 • zobrazenie informačných textov o cookies (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)
 • podpora JavaScriptu (has_js)
 • caching, napr. zoznamov sledovaných položiek (Drupal.session_cache.sid)
 • produkty uložené v zozname sledovaných položiek (Drupal.visitor.result, product_overview_href)
 1. Technicky nepotrebné súbory cookie (cookie pre analýzu)

Na našich webových stránkach tiež používame cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho spôsobu surfovania.

Týmto spôsobom možno prenášať nasledujúce údaje:

 • zadané hľadané výrazy
 • početnosť zobrazenia stránky
 • používanie funkcií webových stránok

Týmto spôsobom zhromaždené užívateľské údaje sú pseudonymizovány prostredníctvom technických opatrení. Preto už nie je možné priradiť údaje prístupovému užívateľovi. Údaje sa neuschovajú spoločne s ďalšími osobnými údajmi užívateľov.

V prípade vyvolania našich webových stránok informačný banner informuje užívateľa o použití cookie pre účely analýzy a odkáže ich na tieto informácie
o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa tiež zobrazí upozornenie, ako možno
v nastavení prehliadača zabrániť ukladaniu cookie.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov
 1. Pre technicky nevyhnutné súbory cookie

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookie je zjednodušenie používania webových stránok pre používateľov. Niektoré funkcie našich webových stránok nemožno ponúkať bez použitia cookie. Za tým účelom je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Tieto cookies sú vyžadované pre nasledujúce aplikácie:

 • prevzatie nastavenia jazyka
 • nákupný košík
 • zapamätanie hľadaných výrazov
 • opätovné rozpoznanie užívateľov
 1. Pre technicky nepotrebné súbory cookie

Analytické súbory cookie sa používajú na zlepšenie kvality našich webových stránok o ich obsahu. Prostredníctvom analýzy súborov cookie sa dozvieme, ako sa webová stránka používa a môžeme tak priebežne optimalizovať našu ponuku.

 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

Za týmto účelom spočíva tiež náš legitímny záujem na spracovanie údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Doba uschovania údajov, možnosť podania odvolania a odstránenie údajov

Súbory cookie sa uložia vo Vašom počítači a odtiaľ sú prenášané na našu webovú stránku. Preto ako užívateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Ak u použitých cookie ide o tzv. prechodné cookie, odstránia sa po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia
z Vášho počítača po uplynutí zadanej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti
od cookie. Zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Súbory cookie, ktoré už boli uschované, možno tiež kedykoľvek vymazať. Ako už bolo popísané, zmazanie môže prebehnúť tiež automaticky. Ak sa súbory cookie deaktivujú pre našu webovú stránku, potom nemusí byť možné, plne využívať všetky funkcie webové stránky.

 1. Nástroje na analýzu webových stránok

Na našich webových stránkach sú použité nasledujúce nástroje na analýzu:

 1. Google Analytics

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. Európske sídlo je Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko. Podmienky použitia sú k dispozícii na adrese https://www.google.de/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov je k dispozícii na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de a Vyhlásenie o ochrane údajov je k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Používame Google Analytics pre analýzu používania našich webových stránok. Google Analytics používa k tomu súbory cookie, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenáša na server Google Inc. v USA a tam sa uschová.

Pri tom sa jedná o tieto informácie:

 • pôvod (krajina a miesto)
 • jazyk
 • operačný systém
 • zariadenie (počítač, tablet PC alebo smartphone)
 • prehliadač a použité Add-ons
 • oblasti nakliknutia (Heatmap)
 • trvanie relácie
 • miera okamžitého opustenia

Ak sa na tejto webovej stránke aktivuje anonymizácia, tak spoločnosť Google Inc. v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu predtým skráti. IP adresy sú ďalej spracovávané v skrátenej podobe, takže spojenie s určitou osobou možno tým vylúčiť. Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tento odkaz okamžite vylúči a osobné údaje sa tiež okamžite vymažú.

Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server Google
v USA a tam sa skráti. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenesú do USA, sa Google podrobil EÚ-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre využívanie Google Analytics je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s použitím a činnosťou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľa webovej stránky.

IP adresa prenášaná z Vášho prehliadača pomocou Google Analytics sa nezlúči s ďalšími údajmi spoločnosti Google Inc.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našich webových stránok. Na základe získaných štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa. Za týmto účelom spočíva náš oprávnený záujem na spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Anonymizáciou IP adresy sú dostatočne zohľadnené záujmy užívateľov na ochranu ich osobných údajov.

 1. Doba uschovania údajov

Údaje, uložené u Google na úrovni užívateľov a udalostí, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, rozpoznaním používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými ID (napr. DoubleClick cookies, Android reklamné ID), sa po 14 mesiacoch anonymizujú, resp. vymažú. Podrobnosti k tomu pozri na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Uschovaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Navyše môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zbere údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii
v nasledujúcom odkaze:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Spoločnosti Google Analytics môžete zabrániť zberu údajov kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie / Opt-Out-Cookie / pre odhlásenie, ktorý zabraňuje zhromažďovanie Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Google Analytics deaktivovať. Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v Google Analytics vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Etracker (zákaznícky portál CWS)

Používame etracker, webové analytické služby poskytované spoločnosťou etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Deutschland/Nemecko. Všeobecné obchodné podmienky možno vyvolať na adrese: https://www.etracker.com/agb, Dohodu o spracovaní osobných údajov na adrese: https://www.etracker.com/av-vertrag.

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Používame etracker na analýzu využitia zákazníckeho portálu. Etracker k tomu účelu používa súbory cookie, ktoré sa uschovajú vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania zákazníckeho portálu. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní zákazníckeho portálu sa zvyčajne prenášaju na server spoločnosti etracker GmbH v Hamburgu (D)
a tam sa uschovajú.

Pri tom ide o následujúce informácie:

 • pôvod (krajina)
 • jazyk
 • operačný systém
 • zariadenie (počítač, tablet PC alebo smartphone)
 • prehliadač
 • oblasti nakliknutia (Heatmap)
 • trvanie relácie

Ďalšie informácie o súboroch cookie spoločnosti etracker nájdete na adrese: https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Zákaznícky portál používa iba nasledujúce súbory cookie: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Ak sa na tejto webovej stránke aktivuje anonymizácia, spoločnosť etracker GmbH v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu predtým skráti. IP adresy sú pritom ďalej spracovávané v skrátenej podobe, takže spojenie s určitou osobou možno tým vylúčiť. Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tento odkaz okamžite vylúči a osobné údaje sa tiež okamžite vymažú.

Právnym základom na používanie etracker je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť etracker GmbH tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s použitím a činnosťou na webovej stránke a používaním internetu prevádzkovateľa webovej stránky.

IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci spoločnosti etracker sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti etracker ani neodovzdá tretím stranám.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Používame etracker Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našich webových stránok. Na základe získaných štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa.

 1. Doba uschovania údajov

Pokiaľ dôjde k odkazu na určitú osobu v dôsledku Vašich zhromaždených údajov, sa tieto údaje okamžite odstránia v rámci anonymizácie.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 1. Newsletter
 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Radi by sme využili spracovanie údajov, aby sme mohli navrhnúť naše najlepšie možné produkty a služby pre Váš obchod, informovať Vás o nových produktoch, možnostiach produktov, novom vývoji, súvisiacich aktuálnych témach, špeciálnych ponukách, spravodajcoch o Vašich vlastných produktoch
a službách vrátane súvisiacich aktuálnych tém, akcií a kontaktovať Vás
za účelom prieskumu od spoločností skupiny CWS.

Vzhľadom na to, že v Nemecku nemôžeme ponúknuť všetky produkty, používame tiež pridružené spoločnosti ako subdodávateľov. Aby sme mohli predložiť príslušné návrhy, poskytujeme tiež Vaše údaje pridruženým spoločnostiam skupiny CWS (pozri zoznam www.cws.com/Standorte) ďalej v rámci prípustného zákona o ochrane údajov. S týmito pridruženými spoločnosťami samozrejme uzatvárame dohody o spracovaní objednávok na spracovanie osobných údajov.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti prihlásenia sa k odberu bezplatného spravodajcu /Newsletter:

  1. Internetová stánka:

Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť za účelom odberu bezplatného Newsletteru. Na prihlásenie sa odberu nášho newsletteru používame tzv. postup dvojitého prihlásenia Double-opt-in. To znamená, že po Vašom prihlásení Vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, a požiadame Vás o potvrdenie, že si prajete zasielať Newsletter. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte v priebehu 24 hodín, tak sa Vaše informácie po jednom mesiaci zablokujú a automaticky vymažú.

  1. E-mailová pozvánka:

Je možnosť, prihlásiť sa na odber nášho bezplatného newsletteru formou e-mailovej pozvánky. Na prihlásenie sa odberu nášho Newsletteru potvrďte aktivačný odkaz v e-maile, ktorý ste dostali. Potom Vám zašleme druhý e-mail so žiadosťou o potvrdenie, že si prajete zasielanie newsletteru. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte v priebehu 24 hodín, tak sa Vaše informácie po jednom mesiaci zablokujú a automaticky vymažú.  

  1. Písomný súhlas:

Písomný súhlas: Ak nám pošlete písomný súhlas, uložíme ho buď naskenovaný alebo v origináli aj na účely dokumentácie. Po prihlásení sa za účelom odberu newsletteru sa údaje vstupnej masky prenesú nám. Pritom sa jedná o nasledujúce osobné údaje:

 • e-mailová adresa (povinné)
 • oslovenie (dobrovoľné)
 • priezvisko (dobrovoľné)
 • meno (dobrovoľné)
 • dátum narodenia (dobrovoľné)

Okrem toho sa pri prihlásení zhromažďujú nasledujúce ďalšie osobné údaje:

 • IP adresa vyvolávajúceho počítača
 • dátum a čas prihlásenia/odoslania prvého e-mailu Opt-in
 • uloženie textov použitých pri prihlásení a potvrdení (ako obsah vyhlásenia
  o súhlase)

Váš súhlas so spracovaním údajov sa získa počas procesu prihlásenia a odkazuje na tieto informácie o ochrane údajov.

Odovzdávanie spoločnostiam skupiny CWS (pozri zoznam www.cws.com/Standorte) a ďalším poskytovateľom služieb v súvislosti so spracovaním údajov za účelom zasielania Newsletterov, ak je to potrebné na odoslanie Newslettera.

Ostatní poskytovatelia služieb sú v súčasnosti:

   1. Salesforce Pardot

Na odosielanie Newsletterov využívame služieb Pardot. Poskytovateľom je Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Používame Salesforce Pardot pre organizáciu odosielania Newsletterov a na analýzu. Ak zadáte údaje za účelom zasielania newsletteru (napr. e-mailovú adresu), uloží sa táto adresa na serveroch služieb Pardot v USA. Ak otvoríte e-mail zaslaný službou Pardot, súbor obsiahnutý v e-maile (tzv. Web beacon) nadviaže spojenie so servermi Pardot v USA. Týmto spôsobom možno určiť, či bola otvorená správa o newsletter, a ktoré odkazy boli nakliknuté. Okrem toho sa zaznamenajú technické informácie:

 • doba vyvolania
 • IP adresa
 • typ prehliadača
 • operačný systém

Tieto informácie nemožno priradiť príslušnému príjemcovi Newslettera. Používajú sa výhradne pre štatistickú analýzu spravodajských kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich spravodajcov záujmom príjemcov.

Právnym základom pre používanie Pardot Salesforce je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a a f GDPR.

Pokiaľ si zo strany Pardot neželáte žiadnu analýzu, musíte Newsletter odhlásiť.
Za týmto účelom poskytujeme zodpovedajúci odkaz v každej informačnej správe

o Newsletteri.

Vami u nás uschované údaje za účelom odberu newsletteru zostanú u nás uschovávané do tej doby, dokiaľ sa neodhlásite z odberu newsletteru a po odhlásení newsletteru sa odstráni tak z našich serverov tak aj zo serverov Pardot. Ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach o ochrane osobných údajov služieb Pardot na adrese: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Uzavretie dohody o spracovaní údajov. So službou Pardot sme uzavreli tzv. „Data-Processing-Agreement“,v ktorej službám Pardot ukladáme za povinnosť, chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám. Okrem toho sa Pardot podriadila EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom na spracovanie údajov po prihlásení sa za účelom odberu newsletteru užívateľom v prípade udelenia jeho súhlasu, je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Zhromažďovanie e-mailovej adresy užívateľa slúži na doručenie Newsletteru. Pokiaľ pri prihlásení dobrovoľne uvediete svoje oslovenie, priezvisko, meno
a dátum narodenia, sa tieto údaje použijú iba pre personalizáciu Newslettera.

Zhromažďovanie ďalších osobných údajov v rámci procesu prihlásenia slúži
na zabránenie zneužitia použitých služieb alebo e-mailovej adresy.

Pri otvorení Newslettera sa tiež zaznamenajú technické informácie. Tieto sa použijú iba pre štatistickú analýzu spravodajských kampaní Newslettera. Výsledky týchto analýz možno použiť za účelom lepšieho prispôsobenia budúcich Newsletterov záujmom príjemcov.

 1. Doba uschovania údajov

Údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Vaša e-mailová adresa sa preto uschová tak dlho, dokiaľ bude aktívny odber predplateného Newslettera.

Ostatné osobné údaje zozbierané v rámci procesu prihlásenia sa obvykle vymažú po uplynutí 7 dní.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

.Váš súhlas so zasielaním Newslettera môžete kedykoľvek odvolať a Newsletter odhlásiť. Odvolanie môžete vyhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maily Newslettera, e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v e-mailovom Newsletteri alebo zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené v Impressum.

To tiež umožňuje odvolanie súhlasu s uschovaním osobných údajov zhromaždených počas procesu prihlásenia.

 1. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Spracovanie Vášho mena a Vašich kontaktných informácií, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch, na spravovanie Vašej registrácie, na registráciu a účasť na našich akciách, webinároch, pre správu Vašej registrácie súťaží alebo propagačných akcií, na poskytovanie zákazníckej podpory alebo ak
s Vami komunikujeme iným spôsobom.

Na našich internetových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý možno použiť na online kontakty. Ak používateľ túto možnosť využije, prenesú sa údaje, zadané do vstupnej masky a tieto sa uschovajú. Tieto údaje sú:

 • e-mailová adresa (povinné informácie)
 • priezvisko (povinné informácie)
 • meno (povinné informácie)
 • firma (dobrovoľne)
 • ulica (dobrovoľne)
 • PSČ / miesto (povinné informácie)
 • telefón (povinné informácie)
 • požiadavka (dobrovoľne)

V čase odoslania správy sa okrem iného tiež uložia nasledujúce údaje:

 1. IP adresa vyvolávajúceho počítača
 2.   dátum a čas prihlásenia

Na spracovanie údajov sa v rámci odoslania získa Váš súhlas so spracovaním údajov a uvedie sa odkaz na tieto informácie o ochrane údajov.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takom prípade sa osobné údaje používateľa, prenesené pomocou e-mailu, uložia.

V tejto súvislosti nie sú údaje odovzdávané tretím stranám. Údaje sa použijú len
na spracovanie konverzácie.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom na spracovanie údajov je udelenie súhlasu používateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právnym základom na spracovanie údajov, prenášaných počas odosielania e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavretie zmluvy, tak je dodatočne právnym základom na spracovanie údajov čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži len na spracovanie kontaktu. V prípade kontaktovania e-mailom je tiež dôvod legitímneho záujmu
na spracovanie údajov.

Ďalšie osobné údaje spracovávané počas procesu odosielania slúžia
na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

 1. Doba uschovania údajov

Údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pri osobných údajov zo vstupnej masky kontaktného formulára
a tých, ktoré boli zaslané e-mailom, je to v takom prípade, keď príslušná konverzácia s užívateľom bola ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, ak
z okolností možno vyvodiť, že daná záležitosť bola nakoniec objasnená.

Ďalšie osobné údaje, zhromaždené počas procesu odoslania, sa vymažú najneskôr do 7 dní.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek podať námietku proti uschovaniu jeho osobných údajov. V takom prípade nemožno pokračovať
v konverzácii.

Na odvolanie svojho súhlasu a vznesenie námietky proti uloženiu, môžete použiť e-mailovú adresu, pomocou ktorej ste nás kontaktovali, alebo e-mailovú adresu uvedenú v Impressum.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v priebehu kontaktovania, sa v takomto prípade vymažú.

IX. Portály

Zákaznícky portál CWS

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Poskytujeme Vám zákaznícky portál CWS, pomocou ktorého môžete spravovať svoje zmluvy uzavreté s CWS, ako aj prehliadať faktúry a dodacie listy.

Na počiatočnej stránke portálu Vám ponúkame možnosť registrácie alebo prihlásenia pri uvedení osobných údajov. Pritom sa údaje zadajú do vstupnej masky a odovzdajú sa nám a uložia sa. Pritom sa údaje neodovzdajú tretím stranám.

Na prihlásenie sa na náš zákaznícky portál používame tzv. postup dvojitého prihlásenia / Double-opt-in. To znamená, že po prihlásení Vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali, a požiadame Vás o potvrdenie, že sa chcete prihlásiť na zákazníckom portáli. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte do 48 hodín, tak sa Vaše informácie zablokujú a po jednom mesiaci sa automaticky vymažú.

V rámci procesu prihlásenia sa zhromaždia nasledujúce údaje:

 • firma
 • priezvisko, meno
 • adresa
 • číslo zákazníka
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

V čase prihlásenia sa navyše uložia iného nasledujúce údaje:

 • dátum a čas prihlásenia

Na spracovanie údajov sa v rámci odoslaní získa Váš súhlas so spracovaním údajov a uvedie sa odkaz na tieto informácie o ochrane údajov.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom na spracovanie údajov po Vašom prihlásení sa na zákaznícky portál je udelenie súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Vaša registrácia nebola vykonaná za účelom uzatvorenia zmluvy: Vaša registrácia je nevyhnutná pre poskytovanie určitého obsahu a služieb na našich webových stránkach.

Zber údajov pri registrácii slúžia na priradenie správnych zmlúv registrujúcemu, aby mohol spravovať skutočne iba svoje zmluvy a prezerať súvisiace faktúry a dodacie listy.

Zhromažďovanie ďalších údajov v rámci registrácie slúži na zabránenie zneužitia použitých služieb alebo e-mailovej adresy.

 1. Doba uschovania údajov

Údaje sa vymažú, akonáhle natrvalo vymažete svoj prístup a Vaše údaje už nebudú pre výkon zmluvy potrebné. Okrem toho ukladáme dobrovoľné údaje, ktoré ste poskytli za obdobie Vášho používania, pokiaľ tieto vopred nevymažete.

Ďalšie osobné údaje, zhromaždené počas procesu odoslania, sa vymažú najneskôr do 7 dní.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Váš prístup na zákaznícky portál môžete kedykoľvek natrvalo vymazať podľa pokynov vysvetlených na zákazníckom portáli. Tým sa však neodstráni Vaša existujúca zmluva; táto zostáva týmto nedotknutá.
 

X. Integrácia videí YouTube

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Do našej online ponuky sme integrovali videá YouTube, ktoré sú uložené na internetovej stránke: https://www.youtube.com, a ktoré možno prehrávať priamo z našich webových stránok. Všetky sú integrované prostredníctvom adresy URL: https://www.youtube-nocookie.com, to znamená, že na YouTube sa neprenesú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi, dokiaľ videa neprehráte. Vaše údaje sa prenesú až pri prehrávaní videa. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

YouTube je ponuka Google Inc.

Prostredníctvom návštevy webovej stránky YouTube dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenesú údaje, uvedené v cifre IV.1. tohto vyhlásenia. Toto sa vykoná bez ohľadu na to, či YouTube poskytne užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo neexistuje žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásení na Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol Váš profil priradený k YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube uloží Vaše údaje ako profily použitia a podľa potrieb ich používa na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravu svojich webových stránok. Toto vyhodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä na poskytovanie reklamy, založenej na potrebách a pre informáciu ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre integráciu YouTube je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Pomocou tejto integrácie Vám ponúkame možnosť komunikovať s YouTube
a ďalšími používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre Vás ako používateľa. Za týmto účelom je našim legitímnym záujmom integrácia YouTube.

Toto vyhodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä na poskytovanie reklamy, založenej na potrebách a pre informáciu ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

 1. Doba uschovania údajov

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazania údajov zhromaždených na YouTube.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.

XI. Integrácia Google-Maps

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na týchto webových stránkach používame ponuku Google Maps.

Google Maps je ponuka Google Inc. Príslušné vyhlásenie o ochrane údajov
a informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google spracovává Vaše osobné údaje tiež v USA a podriadil sa EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Prostredníctvom návštevy webovej stránky Google dostane informácie, že ste navštívili zodpovedajúce podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenesú údaje, uvedené v cifre IV.1. tohto vyhlásenia. Toto sa vykoná bez ohľadu na to, či Google poskytol užívateľský účet, na ktorom ste prihlásení, alebo neexistuje žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásení na Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol Váš profil priradený ku Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google uloží Vaše údaje ako profily využitia a podľa potrieb ich používa na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravu svojich webových stránok. Toto hodnotenie vykonáva (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) najmä pre poskytovanie reklamy, založené na potrebách a pre informáciu ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre integráciu Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Použitím Google Maps máte jednoduchý prístup na interaktívnu mapu, ktorá sa zobrazí priamo na webových stránkach a umožňuje pohodlne používať funkciu mapy. Za týmto účelom leží náš oprávnený záujem na integrácii Google Maps.

 1. Doba uschovania údajov

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazanie údajov zhromaždených Google Maps.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.
 

XII. Integrácia Google Fonts

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Podľa informácií od Google sú užívateľské údaje používané výhradne za účelom zobrazenia písiem v prehliadači používateľa. Integrácia prebieha na základe našich oprávnených záujmov o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektívne používanie písiem, ich jednotné znázornenie a zváženie možných licenčných obmedzenia pre ich integráciu. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre integráciu písiem Google Fonts je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 1. Účel spracovania údajov

Integrácia prebieha na základe našich oprávnených záujmov o technicky bezpečné, bezúdržbové a efektívne používanie písiem, ich jednotné znázornenie
a zváženie možných licenčných obmedzení pre ich integráciu.

 1. Doba uschovania údajov

Nemáme žiadne informácie o dobách uchovávania a vymazanie údajov nazhromaždených spoločností Google.

 1. Možnosť podať odvolanie a odstránenie údajov

Máte právo vzniesť proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov námietky, avšak k ich uplatneniu musíte kontaktovať Google.

XIII. Prezencia online v sociálnych médiách

Udržiavame online prezencie v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zúčastnenými stranami a užívateľmi, ktorí tam pôsobia, a aby sme ich mohli informovať o našich službách. Pri vyvolaní príslušných sietí a platforiem platia obchodné podmienky a smernice na spracovanie údajov ich príslušných prevádzkovateľov.

Pokiaľ nie je v rámci našich informácií o ochrane údajov uvedené inak, spracovávame údaje užívateľov za predpokladu, že s nami komunikujú cez sociálne siete a platformy, napr. formou písania príspevkov na našej online prezencii alebo zaslaním správ nám. 

XIV. Práva subjektu údajov

Keď sa spracovávajú Vaše osobné údaje, ste subjektom údajov v zmysle GDPR
a máte nasledujúce práva voči zodpovednej spoločnosti (pozri cifru I. tohto vyhlásenia):

Právo na informácie

U zodpovednej spoločnosti môžete požiadať o potvrdenie, či Vaše osobné údaje, sú nami spracovávané.

Ak takéto spracovanie prebieha, môžete od zodpovednej spoločnosti požadovať poskytnutie nasledujúcich informáciách:

a) účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané;
b) kategórie spracovávaných osobných údajov;
c) príjemcovi, príp. kategórie príjemcov, voči ktorým boli alebo budú sprístupnené Vaše osobné údaje;
d) plánované doba trvania uschovávania Vašich osobných údajov alebo ak konkrétne informácie nie sú možné, kritériá na stanovenie doby trvania uschovávania;
e) existencia práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, práva
na obmedzenie spracovania zodpovednou spoločnosťou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu;
f) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu;
g) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak nie sú osobné údaje zhromaždené od dotknutej osoby;
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, v súlade s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o zapojenej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre subjekt údajov.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje postupujú tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať informácie o vhodných zárukách v súlade s čl. 46 GDPR, v spojení s postúpením údajov.

Právo na opravu

Ak sú Vaše osobné údaje spracované nesprávne alebo neúplne, máte právo na opravu alebo doplnenie údajov voči zodpovednej spoločnosti. Zodpovedná osoba musí vykonať okamžite opravu.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

a) ak spochybňujete presnosť Vašich osobných údajov po dobu, ktorá umožní zodpovednej spoločnosti skontrolovať presnosť osobných údajov;

b) spracovanie je nezákonné ak Vy však odmietate vymazanie osobných údajov
a namiesto toho požadujete, aby bolo používanie osobných údajov obmedzené;

c) zodpovedná spoločnosť už viac nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na uplatňovanie, vykonávanie alebo hájenie právnych nárokov, alebo

d) ak ste napadli spracovanie v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR a doteraz nie je isté,
či legitímne dôvody zodpovednej spoločnosti prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, možno tieto údaje - okrem ich uloženia - spracovávať len s Vašim súhlasom alebo za účelom uplatňovania, vykonávania alebo hájenia právnych nárokov alebo za účelom ochrany práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzené spracovanie podľa vyššie uvedených prepokladov, budete o tom informovaní zodpovednou spoločnosťou ešte pred zrušením obmedzení.

Právo na vymazanie údajov

a) Povinnosti vymazať údaje

Od zodpovednej spoločnosti môžete požadovať okamžité vymazanie Vašich osobných údajov a zodpovedná spoločnosť je povinná, tieto údaje okamžite vymazať, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • Odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ spracovania údajov.
 • Podľa článku. 21 ods. 1 GDPR podávate námietku proti spracovaniu údajov a neexistuje žiadny závažný legitímny dôvod na spracovanie, alebo ak podáte námietku podľa článku. 21 ods. 2 GDPR proti spracovaniu údajov.
 • Vaše osobné údaje boli spracované nelegálne.

Vymazanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členských štátov, ktorým zodpovedná spoločnosť podlieha.

Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informácie poskytované tretím stranám

Ak zodpovedná spoločnosť Vaše osobné údaje zverejnila a je podľa čl. 17 odst. 1 GDPR povinná tieto vymazať, tak s prihliadnutím na dostupnú technológiu
a nákladom vykoná vhodné opatrenia, vrátane tých technických, informovať zodpovedné osoby za spracovanie údajov, spracúvajúci osobné údaje, o tom, že Vy ako subjekt údajov ste požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo o skopírovanie alebo replikáciu týchto osobných údajov.

 1. Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodné vyjadrenie názoru a informácie;
 • na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie údajov
  v súlade s právom Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná spoločnosť,
 • alebo na vnímanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo je vykonávaná verejnou mocou, ktorá bola prenesená na zodpovednú spoločnosť;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • na účely archivácie, ležiace vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 odst. 1 GDPR, ak právo uvedené v odseku a) pravdepodobne znemožní dosiahnutie cieľov tohto spracovania údajov alebo ho vážne zhorší,

alebo

 • na uplatňovanie, vykonávanie alebo hájenie právnych nárokov.

Právo na informácie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie voči zodpovednej spoločnosti, je táto povinná informovať všetkých príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje, odovzdajú, o tejto oprave alebo vymazanie údajov alebo obmedzenia spracovania, ibaže sa toto ukáže ako nemožné alebo ak to vyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo voči zodpovednej spoločnosti na poskytnutie informácií o týchto príjemcoch.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na príjem Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli zodpovednej spoločnosti, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte tiež právo poskytovať tieto údaje inej zodpovednej spoločnosti bez prekážok zodpovednej spoločnosti, ktoré boli osobné údaje poskytnuté, ak

  1. sa spracovanie údajov zakladá na súhlase v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
  1. spracovanie údajov sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov.

Pri výkone tohto práva máte tiež právo na to, aby Vaše osobné údaje boli prenášané priamo z jednej zodpovednej spoločnosti na druhú, ak je to technicky možné. Tým však nesmie byť obmedzené sloboda a práva iných osôb.

Právo na prenositeľnoť údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo na výkon verejnej moci, ktorá bola odovzdaná zodpovednej spoločnosti.

Právo vzniesť odpor/podávať námietky

Z dôvodov, vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie, máte právo kedykoľvek proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na základe čl. 6 odst. 1 písm. e alebo f GDPR na podanie námietky; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Zodpovedná spoločnosť už nebude viac spracovávať Vaše osobné údaje, len ak žiadateľ preukázal presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie týchto údajov, ktoré prevažujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie neslúži
na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sú Vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takou priamou reklamou.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES máte možnosť uplatniť svoje právo vznesenia námietky v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti automatizovanými využívajúcich technické špecifikácie.

Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase s právnou ochranou údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona
o ochrane údajov. Odňatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania
na základe súhlasu pred jeho zrušením.

Automatické rozhodnutie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu len na základe automatizovaného spracovania - vrátane profilovania -, ktoré má právny účinok na Vás alebo by Vás podobným spôsobom významne ovplyvnilo. Toto neplatí, ak je rozhodnutie potrebné na

  1. uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a zodpovednou spoločnosťou, alebo
  2. je prípustné na základe právnych ustanovení Európskej únie alebo členských štátov, ktorým zodpovedná spoločnosť podlieha a tieto právne ustanovenia obsahujú vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a legitímnych záujmov alebo
  3. rozhodnutie bolo vykonané s Vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia sa však nemôžu zakladať na špecifických kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 odst. 1 GDPR, ak neplatí čl. 9 odst. 2 písm a alebo g GDPR
a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov.

Vzhľadom na prípady, uvedených v písmenách a) a c), zodpovedná spoločnosť prijme primerané opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov, ktoré zahŕňajú prinajmenšom právo na zásah osoby na strane zodpovednej spoločnosti, vyjadrenie vlastného postavenia a napadnutie rozhodnutia.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Bez toho, že by bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte Vášho bydliska, vo Vašom pracovisku alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dôjde k porušeniu GDPR.

Dozorný orgán, u ktorého bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave
a výsledkoch sťažnosti, vrátane možností súdneho odvolania v súlade s čl. 78 GDPR.