Personuppgifts-policy

Dataskyddspolicy

Vad handlar det om?

Denna dataskyddspolicy handlar om dina personuppgifter och hur vi behandlar dem inom ramen för användningen av vår webbplats samt för andra specifika ändamål.

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, som t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende, etc.. Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

I följande avsnitt

I.          Namn och adress till den personuppgiftsansvarige

II.         Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

III.        Allmänt om behandling av personuppgifter

IV.       Tillhandahållande av webbplatsen och upprättande av loggfiler

V.        Användning av "egna" cookies

VI.       Analysverktyg för webbsidor

VII.      Nyhetsbrev

VIII.    Kontaktformulär och e-postkontakt

IX.       Portaler

X.        Integrering av YouTube-videor

XI.       Integrering av Google Maps

XII.      Integrering av Google Fonts

XIII.    Närvaro på sociala medier

XIV.    Den registrerades rättigheter

och i tillhörande underavsnitt kommer vi att närmare informera dig om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter såsom registrerad.

I.          Namn och adress till den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen (i det följande kallat "GDPR") och andra nationella dataskyddslagar är

CWS International GmbH

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany

Telefonnummer: +49 6103 309-0

E-post: info@cws.com

Webbplats: https://www.cws.com

II.         Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet kan nås enligt följande:

CWS International GmbH

Dataskyddsombudet

Franz-Haniel-Platz 1b

D-47119 Duisburg

Germany

Telefonnummer:+49 6103 309-0

E-post: datenschutzbeauftragter@cws.com

III.        Allmänt om behandling av personuppgifter

1.      Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter om våra användare i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av en funktionell webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. Den behandling av våra användares personuppgifter som sker regelbundet görs endast med användarnas samtycke. Undantag gäller när det på grund av omständigheterna inte är möjligt att få användarnas samtycke innan behandlingen och när behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2.      Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

a)    I den mån vi får samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, tillämpas artikel 6.1 a i GDPR som rättslig grund.

b)    När det gäller behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som den registrerade ingår, tillämpas artikel 6.1 b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även de behandlingar som behövs för genomförandet av åtgärder innan avtalet ingås.

c)    Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag, tillämpas artikel 6.1 c i GDPR som rättslig grund.

d)    Om den registrerade eller någon annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter tillämpas artikel 6.1 d i GDPR som rättslig grund.

e)    Om behandlingen är nödvändig för att bevaka ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte väger tyngre det förstnämnda intresset, tillämpas artikel 6.1 f i GDPR som rättslig grund för behandlingen.

3.      Radering och lagringstid

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med behandlingen upphör. Lagring får också ske om detta har föreskrivits av EU- eller nationella lagar eller andra förordningar som är tillämpliga på den personuppgiftsansvarige. En blockering eller radering sker också om föreskrivna lagringstider löper ut, såvida det inte behövs ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av ett avtal eller för fullgörande av ett avtal.

IV.       Tillhandahållande av webbplatsen och upprättande av loggfiler

1.      Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vid varje besök på vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den anropande datorns datorsystem.

Följande data samlas in:

·Information om vilken typ och version av webbläsaren som används

·Användarens operativsystem

·Användarens Internetleverantör

·Användarens IP-adress

·Datum och tid för anropet/åtkomsten

·Webbsidor från vilka användarens system kommer in på vår webbplats

·Webbsidor som nås av användarens system via vår webbplats

Data lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa data lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6.1 f i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra leverans av funktionella webbsidor till användarens dator. För att kunna göra detta måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa funktionen på webbsidan. Dessutom används data för att optimera webbsidan och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.  En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringssyfte görs inte i detta sammanhang.

Dessa syften omfattas också av vårt berättigade intresse för behandling  enligt artikel 6.1 f i GDPR.

4.    Lagringstid

Datan kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för att tillhandahålla webbplatsen är detta fallet när respektive session avslutas.

När det gäller lagring av data i loggfiler, raderas dessa senast efter sju dagar. En längre lagringstid är möjlig. I så fall tas användarens IP-adresser bort eller förändras så att det inte längre är möjligt att identifiera den anropande klienten. 

5.    Möjlighet till avanmälan och borttagning

Insamling av uppgifter för att tillhandahålla webbsidan och lagring av data i loggfiler är helt nödvändigt för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det inga möjligheter att göra invändningar från användarens sida.

V.        Användning av "egna" cookies

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vår webbsida använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i eller av internetwebbläsaren i användarens datorsystem. När en användare besöker en webbsida kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckenrad som gör att webbläsaren kan identifieras när webbplatsen anropas på nytt/besöks igen.

Vi använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

·Tekniskt nödvändiga cookies

·Tekniskt icke-nödvändiga cookies (Analyscookies)

a)    Tekniskt nödvändiga cookies

Vi använder dessa cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa element på vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren kan identifieras även när användaren byter till en annan sida på webbplatsen.

I dessa cookies lagras och överförs följande data:

·Visning av cookie-anvisningstext (cookie_consent, cookie_notification_reload_count)

·Stöd för JavaScript (has_js)

·Caching, t.ex. av produktlistan (Drupal.session_cache.sid)

·Bokmärkta produkter i produktlistor (Drupal.visitor.result, product_overview_href)

b)    Tekniskt icke-nödvändiga cookies (Analyscookies)

Vi använder dessutom cookies på vår webbsida som möjliggör en analys av ert surfbeteende.

På detta sätt kan följande data överföras:

·Inmatade sökbegrepp

·Frekvens på sidvisningar

·Användning av webbplatsfunktioner

Användardata som samlas in på detta sätt anonymiseras med tekniska medel. Därför är det inte längre möjligt att koppla data till den anropande användaren. Denna data kommer inte att lagras tillsammans med andra personuppgifter från användarna.

När man besöker vår webbsida informeras användarna om användningen av cookies i analyssyfte genom en banner där vi hänvisar till denna Dataskyddspolicy. I detta sammanhang finns det också information om hur lagring av cookies i webbläsarinställningen kan stängas av.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6.1 f i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

a)    För tekniskt nödvändiga cookies

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbsidor för användaren. Vissa funktioner på vår webbsida kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Dessa cookies behövs för följande applikationer:

·Tillämpning av språkinställningar

·Varukorg

·Märkning av sökbegrepp

·Igenkänning av användare

b)    För tekniskt icke-nödvändiga cookies

Användningen av analyscookies görs för att förbättra kvaliteten på vår webbsida och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbsidan besöks och vi kan därmed hela tiden optimera den.

·Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

För dessa syfte har vi också ett berättigat intresse för behandling av personuppgifter fram till dess att de anonymiseras enligt artikel 6.1 f i GDPR.

4.    Lagringens varaktighet, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbsida. Därför har ni som användare också full kontroll över vår användning av cookies. Om de cookies som används är så kallade tillfälliga cookies raderas de när användaren har loggat ut eller stängt  webbläsaren. Beständiga cookies raderas automatiskt på er dator efter en viss angiven tidsperiod, men detta kan variera beroende på cookien. Genom att ändra inställningarna i er webbläsare kan ni dock avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan dessutom när som helst raderas. Raderingen kan, som vi redan har beskrivit, också ske automatiskt. Om cookies avaktiverats för vår webbsida kan det hända att alla funktioner på webbsidan inte längre kan utnyttjas helt.

VI.       Analysverktyg för webbsidor

Följande analysverktyg används på vår hemsida:

1.    Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det europeiska huvudkontoret är Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Användarvillkoren finns på https://www.google.de/analytics/terms/de.html, översikten av hur personuppgifter behandlas finns på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=de och integritetsmeddelande finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

a)    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vi använder Google Analytics för analys av användningen av vår webbsida. Google Analytics använder cookies som lagras på er dator och som möjliggör en analys av er användning av webbsidan.  Den information som skapas av cookien om er användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en server hos Google Inc. i USA och lagras där.

Det handlar då om följande information:

·Ursprung (Land och stad)

·Språk

·Operativsystem

·Enhet (PC, surfplatta eller smartphone)

·Webbläsare och använda add-ons

·Klickområden (Heatmap)

·Sessionstid

·Bounce rate (avvisningsfrekvens)

Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbsida kommer dock er IP-adress att dessförinnan trunkeras av Google Inc. eller av andra parter inom EU:s medlemsstater eller i andra stater inom EES. Eftersom IP-adresser endast behandlas i trunkerad form,  kan därför koppling till en person uteslutas.  Om de uppgifter som samlas in om dig kan härledas till dig personligen, blockeras dessa omedelbart och personuppgifterna blir därmed omedelbart raderade.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. I de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google certifierat sig enligt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är den första meningen i artikel 6.1 f i GDPR.

På uppdrag av operatören av denna webbsida, kommer Google att använda denna information för att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och att tillhandahålla andra tjänster som rör webbsidan och internetanvändning till operatören av denna webbsida.

IP-adressen som överförs från er webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra data från Google Inc.

b)    Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.

c)    Syfte med behandlingen

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbsida och för att fortlöpande förbättra den. Genom den statistik som erhållits kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för er som användare. Givet dessa ändamål har vi även ett berättigat intresse för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 f i GDPR. Anonymiseringen av IP-adressen innebär att tillräcklig hänsyn har tagits till användarens intresse av skydd för dennes personuppgifter.

d)    Lagringstid

Data på användarnivå och händelsenivå som lagras av Google och som är kopplade till cookies, användar-ID eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader.  För mer information om detta kan ni klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=se

e)    Möjlighet till invändning och borttagning

Ni kan förhindra användningen av cookies genom att ställa in er webbläsare i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att i detta fall kanske ni inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Ni kan också förhindra insamling av data om er användning av webbplatsen som skapas av cookien (inklusive er IP-adress) liksom Googles behandling av dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Ni kan förhindra insamling av data av Google Analytics, genom att ni klickar på följande länk. En opt-out cookie sätts in som förhindrar insamling av er data vid framtida besök på denna webbsida: Avaktivera Google Analytics. Mer information om hantering av användardata hos Google Analytics finner ni i integritetsmeddelandet från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

2.    etracker (CWS kundportal)

Vi använder etracker, en webbanalystjänst från etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. De allmänna affärsvillkoren finns på https://www.etracker.com/agb, avtalet om behandling av personuppgifter finns på https://www.etracker.com/av-vertrag.

a)    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vi använder etracker för analys av användningen av vår kundportal. Etracker använder cookies som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av kundportalen. Den information som skapas av cookien om din användning av kundportalen överförs vanligtvis till en server hos etracker GmbH Inc. Hamburg och lagras där.

Det handlar då om följande information:

·Ursprung (Land)

·Språk

·Operativsystem

·Enhet (PC, surfplatta eller smartphone)

·Webbläsare

·Klickområden (Heatmap)

·Sessionstid

Närmare information om cookies från etracker finns under https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/. Kundportalen använder bara följande cookies: BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_mjV509.

Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbsida kommer dock er IP-adress att trunkeras av etracker inom EU:s medlemsstater eller i andra stater inom EES.  IP-adresser behandlas endast i trunkerad form,  i syfte att omöjliggöra en direkt identifiering. Om de uppgifter som samlas in om dig kan härledas till dig personligen, blockeras dessa omedelbart och personuppgifterna blir därmed omedelbart raderade.

Den rättsliga grunden för användningen av etracker är artikel 6.1 f i GDPR

På uppdrag av operatören av kundportalen, kommer etracker GmbH att använda denna information för att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbsideverksamheten och att tillhandahålla andra tjänster som rör webbsidan till operatören av denna webbsida.

IP-adressen som överförs från er webbläsare inom ramen för etracker kommer inte att kombineras med andra data från etracker eller lämnas vidare till tredje parter.

b)    Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter av Google Analytics är artikel 6.1 f i GDPR.

c)    Syfte med behandlingen

Vi använder etracker Analytics för att analysera användningen av vår kundportal och för att kunna göra löpande förbättringar av den. Genom den statistik som erhållits kan vi förbättra vårt interneterbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

d)    Lagringstid

I den mån de insamlade uppgifterna utgör personuppgifter, kommer dessa att raderas omedelbart som del av anonymiseringen.

e)    Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera  dina webbläsarinställningar därefter; vi vill dock påpeka att i detta fall kanske ni inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

VII.      Nyhetsbrev

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vi vill använda behandlingen av data för att kunna föreslå våra bästa möjliga produkter och tjänster för ert företag, för att informera dig om produktnyheter, produktinnovationer, möjliga produkter, ny utveckling, relaterade aktuella ämnen, specialerbjudanden, nyhetsbrev om våra egna produkter och tjänster, inklusive relaterade aktuella ämnen, evenemang och för att kontakta er för undersökningsändamål för företag inom CWS-koncernen. 

Eftersom vi inte kan erbjuda alla produkterna själva i Sverige använder vi även närstående företag som underleverantörer. För att kunna erbjuda lämpliga förslag vidarebefordrar vi även din data till de anslutna företagen i CWS-koncernen (se lista www.cws.com/se-SE/cws-i-sverige), inom de gränser som tillåts enligt dataskyddslagstiftningen. Naturligtvis ingår vi avtal med dessa företag om behandling av personuppgifter.

Du registrerar dig gratis för vårt Nyhetsbrev på följande sätt:

a)  Webbsida:

På vår webbsida finns möjlighet att anmäla dig för att få vårt kostnadsfria nyhetsbrev.  För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi så kallat Double-opt-in-förfarande. Detta innebär att vi efter er registrering skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber er bekräfta att ni vill ha vårt nyhetsbrev.  Bekräftar ni inte registreringen inom 24 timmar, spärras er information och raderas automatiskt efter en månad.

b)  E-postinbjudan:

Det är möjligt att prenumerera på vårt nyhetsbrev via en e-postinbjudan.  För att registrera dig för vårt nyhetsbrev bekräftar ni aktiveringslänken i det mottagna e-postmeddelandet. Vi kommer då att skicka ett andra e-postmeddelande, där vi ber om bekräftelse att ni vill ha vårt nyhetsbrev. Bekräftar ni inte registreringen inom 24 timmar, spärras er information och raderas automatiskt efter en månad.

c)   Skriftligt samtycke:

Skriftligt samtycke: Om ni skickar oss ett skriftligt samtycke, lagrar vi det inskannat eller i dess ursprungliga form för dokumentationsändamål. Vid anmälan till vårt nyhetsbrev, kommer uppgifterna från anmälningsformuläret att överföras till oss. Detta är följande personuppgifter:

·E-postadress (Obligatoriskt)

·Titel (Frivilligt)

·Efternamn (Frivilligt)

·Förnamn (Frivilligt)

·Födelsedatum (Frivilligt)

Dessutom kommer följande personuppgifter att samlas in i samband med anmälan:

·IP-adress till den anropande datorn

·Datum och tid för registrering eller utskick av det första opt-in-e-postmeddelandet

·Lagring av de texter som används vid registreringen samt bekräftelse (som innehåll i samtyckesförklaringen)

Som en del av anmälningsprocessen kommer ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter att erhållas och hänvisning att göras till denna Dataskyddspolicy.

I samband med behandlingen för att skicka vårt nyhetsbrev görs en överföring till företag i CWS-koncernen (se www.cws.com/se-SE/cws-i-sverige) och till andra tjänsteleverantörer, om detta är nödvändigt för att skicka vårt nyhetsbrev.

Andra tjänsteleverantörer är för närvarande:

                      i.    Salesforce Pardot

För utskick av vårt nyhetsbrev använder vi tjänster från Pardot. Leverantören är Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market,  Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Vi använder Salesforce Pardot för att skicka ut vårt nyhetsbrev och organisera och analysera utskicken. Om ni anger data i syfte att få vårt nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras detta på Pardots servrar i USA. När ni öppnar ett e-postmeddelande som skickas med Pardot ansluter en fil (s.k. webb-beacon) till e-postmeddelandet till Pardots servrar i USA. Så kan man se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom insamlas teknisk information;

·Tid för anropet/åtkomsten

·IP-adress

·Typ av webbläsare

·Operativsystem

Denna information kan inte kopplas till respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att göra framtida nyhetsbrev bättre och mer intressanta för mottagaren.

Den rättsliga grunden för användningen av Pardot Salesforce är artikel 6.1 a och f i GDPR.

Om du inte vill att Pardot ska analysera din användning  måste du avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

De data som har lagrats hos oss i syfte att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills din uppsägning av gjorts och då raderas data både från våra servrar och Pardots servrar. Mer information om Pardots sekretesspolicy finns på:  https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ Ingående av biträdesavtal: Vi har träffat ett så kallat "Data-Processing-Agreement"/biträdesavtal med Pardot där vi ålägger Pardot att skydda våra kunders data och inte lämna ut dem till tredje part. Dessutom måste Pardot vara ansluten till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av data efter att användaren har registrerat sig för vårt nyhetsbrev, är användarens på förhand lämnade samtycke, enligt artikel 6.1 a i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Insamlingen av användarens e-postadress tjänar till att leverera vårt nyhetsbrev. Om ni också frivilligt anger titel, efternamn, förnamn och födelsedatum i samband med registreringen, används dessa uteslutande för att göra nyhetsbrevet mer personligt.

Insamlingen av andra personuppgifter i samband med registreringsprocessen syftar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

Dessutom samlas teknisk information in när nyhetsbrevet öppnas. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att göra framtida nyhetsbrev bättre och mer intressanta för mottagaren.

4.    Lagringstid

Datan kommer att raderas så snart den inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket den samlades in. Er e-postadress kommer bara att lagras så länge ni prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen kommer normalt att raderas efter sju dagar.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Ni kan när som helst återkalla ert samtycke till att nyhetsbrevet skickas och avregistrera er från nyhetsbrevet. Ni kan återkalla samtycket genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev, via e-post till den e-postadress som specifikt anges i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges i redaktionsrutan i vårt nyhetsbrev.

Detta möjliggör också ett återkallande av samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

VIII.    Kontaktformulär och e-postkontakt

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Behandling av ert namn och kontaktuppgifter för att ge er information om våra produkter, för att hantera registreringen, för att registrera och delta i våra evenemang, webbseminarier, för att hantera er anmälan till tävlingar eller webbkampanjer, för att ge kundsupport, eller när vi kommunicerar med er på något annat sätt.

På vår hemsida finns ett kontaktformulär som kan användas för elektronisk kontakt. Utnyttjar en användare denna möjlighet kommer de data som anges i anmälningsformuläret att överföras till oss och lagras.  Dessa data är:

·E-postadress (Obligatoriskt)

·Efternamn (Obligatoriskt)

·Förnamn (Obligatoriskt)

·Firma (Frivilligt)

·Gata (Frivilligt)

·Postnummer / Ort (Obligatoriskt)

·Telefonnummer (Obligatoriskt)

·Behov/krav (Frivilligt)

När meddelandet skickas iväg, så lagras även följande data:

1.   IP-adress till den anropande datorn

2.   Datum och tid för meddelandet

För behandlingen av data kommer ert samtycke att erhållas under registreringsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna Dataskyddspolicy.

Alternativt kan du kontakta oss genom att använda den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs via e-post, att lagras.

I detta sammanhang kommer datan inte att vidarebefordras till tredje part. Datan används uteslutande för hantering av konversationen.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av data, som sker givet användarens samtycke, är artikel 6.1 a i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av data som översänts med e-post, är artikel 6.1 f i GDPR.

Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, är en ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Behandlingen av personuppgifter från anmälningsformuläret används endast för att hantera kommunikation med användaren.  Vid kontakt via e-post finns också det nödvändiga berättigade intresset för behandling av datan.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra IT-system.

4.    Lagringstid

Datan kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter från anmälningsformuläret och de som skickats via e-post, är detta fallet när respektive konversation med användaren är avslutad. Konversationen avslutas när det framgår av omständigheterna att det aktuella föremålet för konversationen slutligen har avhandlats. 

De övriga personuppgifterna som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter 7 dagar.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Användaren har alltid möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.  Om användaren kontaktar oss via e-post kan han/hon när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. I detta falla kan konversationen inte fortsätta. För att återkalla samtycket och motsätta er lagringen kan ni använda e-postadressen som använts för att kontakta oss eller den e-postadress som anges i redaktionsrutan.

Alla personuppgifter som lagras i samband med att du i förekommande fall kontaktar oss kommer att raderas.

IX. Portaler

CWS kundportal

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

CWS kundportal, som gör det möjligt att hantera avtal som ingåtts med CWS samt att visa fakturor och följesedlar.

På portalens startsida erbjuder vi möjligheten för er att registrera er och logga in med personuppgifter. Uppgifterna matas in i ett anmälningsformulär och överförs till oss och lagras. En överföring till tredje part sker inte.

För registrering till vår kundportal använder vi så kallat Double-opt-in-förfarande. Detta innebär att vi efter er registrering skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber er bekräfta att ni vill anmäla er till vår kundportal. Bekräftar ni inte registreringen inom 48 timmar, spärras er information och raderas automatiskt efter en månad.

Följande personuppgifter samlas in under registreringsprocessen:

·Firma

·Efternamn, Förnamn

·Adress

·Kundnummer

·E-postadress

·Telefonnummer

När registreringen görs, så lagras även följande personuppgifter:

·Datum och tid för registreringen

För behandlingen av personuppgifter kommer ert samtycke att erhållas under registreringsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna Dataskyddspolicy.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter efter registrering till kundportalen, är samtycke från användaren enligt artikel 6.1 a i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Er registrering sker inte i syfte att ingå ett avtal:  Er registrering behövs för att få tillgång till visst innehåll och vissa tjänster på vår webbsida.

Syftet med att samla in uppgifterna i registreringsprocessen är att koppla den sökande till rätt avtal, så att han/hon faktiskt kan hantera sina avtal och visa respektive fakturor och följesedlar.

Insamlingen av andra personuppgifter i samband med registreringsprocessen syftar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

4.    Lagringstid

Uppgifterna raderas så fort ni tar bort er åtkomst och din data inte längre behövs för att fullgöra avtalet. Dessutom lagrar vi de frivilliga uppgifter ni lämnat för den period ni använder kundportalen, såvida ni inte tar bort dem i förväg.

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen kommer normalt att raderas efter sju dagar.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Ni kan när som helst ta bort åtkomsten till kundportalen permanent genom att följa stegen som beskrivs i kundportalen. Detta tar dock inte bort ert befintliga avtal; Detta påverkas inte av detta.
 

X. Integrering av YouTube-videor

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

Vi har lagt till YouTube-videos i vårt online-erbjudande, som är lagrade på https://www.youtube.com och kan direkt spelas upp på vår webbsida. Dessa är alla integrerade via webbadressen https://www.youtube-nocookie.com, dvs inga data om er som användare överförs till YouTube om ni inte spelar upp videorna. Först när ni spelar upp videorna, överförs er data. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.

YouTube drivs av Google Inc.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube information om att du har fått tillgång till dess sida via vår webbplats.  Dessutom överförs de data som avses i avsnitt IV.1. i denna Dataskyddspolicy. Detta görs oavsett om du är inloggad på ett YouTube-konto eller inte. Om du är inloggad via Google kopplas er data direkt till ert konto. Om ni inte vill bli tilldelad en profil på YouTube måste ni logga ut innan ni aktiverar knappen.  YouTube lagrar er data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbsida.  En sådan utvärdering görs särskilt (även för inte inloggade användare) för tillhandahållande av riktad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbsida.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för integrering av YouTube är artikel 6.1 f i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Integrering gör det möjligt för dig att interagera med YouTube och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Givet detta syfte har vi ett berättigat intresse av att integrera  YouTube.

En sådan utvärdering av YouTube görs, (även för användare som inte är inloggade) särskilt för tillhandahållande av riktad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbsida.

4.    Lagringstid

Vi har ingen information om lagringstiden och radering av insamlade data via YouTube.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men för att utöva denna rättighet måste du kontakta Google.
 

XI. Integrering av Google Maps

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

På denna webbsida använder vi verktyget Google Maps.

Google Maps drivs av Google Inc. Tillhörande integritetsmeddelande samt information om dina rättigheter och alternativ för inställningar för att skydda din integritet, finns under  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA,  och har anslutit sig till EU-US Privacy Shield USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt den aktuella sidan på webbplatsen.  Dessutom överförs de data som avses i avsnitt IV.1. i denna Dataskyddspolicy. Detta görs oavsett om du har ett användarkonto hos Google som du är inloggad på eller inte. Om du är inloggad på ditt Google-konto kopplas din data direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du klickar för att använda Google Maps. Google lagrar din data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att anpassa sin webbplats till dina särskilda behov. En sådan utvärdering görs särskilt (även för inte användare som inte är inloggade) för tillhandahållande av riktad reklam och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbsida.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för sammankoppling med Google Maps är artikel 6.1 f i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Genom att använda Google Maps har ni enkel tillgång till den interaktiva kartan, som visas direkt på webbsidan, och låter er använda kartfunktionen enkelt och bekvämt. Givet detta ändamål har vi ett berättigat intresse i att integrera Google Maps.

4.    Lagringstid

Vi har ingen information om lagringstiden och radering av insamlade data via Google Maps.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men för att utöva denna rättighet måste du kontakta Google.
 

XII. Integrering av Google Fonts

1.    Beskrivning och omfattning av behandlingen

På vår webbsida integrerar vi teckensnitten ("Google Fonts") från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Enligt uppgifter från Google används användarnas data endast för att visa teckensnitten i användarens webbläsare. Integrationen genomförs med stöd av våra berättigade intressen av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av typsnitt, deras enhetliga presentation samt med hänsyn till eventuella licensbegränsningar för deras integration.  Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

2.    Rättslig grund för behandlingen

Den rättslig grunden för integrering av Google Fonts är artikel 6.1 f i GDPR.

3.    Syfte med behandlingen

Integrationen baseras på våra berättigade intressen i en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av typsnitt, dess enhetliga presentation samt hänsyn till eventuella licensbegränsningar för deras integration.

4.    Lagringstid

Vi har ingen information om lagringstiden och radering av insamlade data via Google.

5.    Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, men för att utöva denna rättighet måste du kontakta Google.

XIII. Närvaro på sociala medier

Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar ("sociala medier") för att kommunicera med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och för att informera dem om våra tjänster. När respektive nätverk och plattformar används gäller respektive operatörs affärsvillkor och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Om inte annat anges i denna Dataskyddspolicy, behandlar vi användarnas data så länge de kommunicerar med oss inom sociala nätverk och plattformar, t.ex. genom skriftliga bidrag till våra inlägg eller genom att sända meddelanden till oss.
 

XIV. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad enligt GDPR och har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (se avsnitt I. i denna Dataskyddspolicy):

Rätt till tillgång till information

Ni kan begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss.

Där så är fallet kan du begära tillgång till följande information från den personuppgiftsansvarige:

a) de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;

b) de kategorier av personuppgifter som behandlas;  

c) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller kommer att lämnas ut;      

d) den planerade lagringstiden för personuppgifter som rör dig eller, om specifik information inte är möjlig, kriterier för att fastställa lagringsperioden;

e) förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig och rätt till behandlingsbegränsning eller rätt att invända mot denna behandling;

f) rätt att framställa klagomål till en tillsynsmyndighet;

g) all tillgänglig information om personuppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade/dig;

h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 i GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att få tillgång till information om huruvida personuppgifterna om dig kommer att överföras till ett tredje land eller till en internationell organisation.  I detta sammanhang kan du begära information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.

Rättighet till korrigering

Du har rätt att korrigera och/eller komplettera de personuppgifter som behandlas om er är felaktiga eller ofullständiga.  Den personuppgiftsansvarige måste göra korrigeringen utan dröjsmål.

Rätt att begränsa behandlingen

a) Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som berör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;

b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och istället begär en begränsning av användningen av personuppgifterna;

c) Den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifter för behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

d) Om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl överväger dina berättigade skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som berör dig har begränsats, får sådana uppgifter behandlas, med undantag för lagring av personuppgifter, endast med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller rättslig persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats enligt ovanstående förutsättningar, kommer ni att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphävs.

Rätt till radering

a) Skyldighet att radera data

Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar de personuppgifter som berör dig, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera sådana uppgifter omedelbart, om någon av följande omständigheter föreligger:

·Dina personuppgifter behövs inte längre för syftet för vilket uppgifterna har insamlats eller annars behandlats.

·Du återkallar ditt samtycke, som utgjorde rättslig grund för behandlingen, i enlighet med artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i  GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

·Du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inte några tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om du motsätter dig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.

·Personuppgifterna om dig har behandlats på ett olagligt sätt.

Radering av personuppgifter som berör dig är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Personuppgifterna om dig har samlats in i förhållande till informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1 i GDPR.

b) Information till tredje parter

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna om dig och han/hon är skyldig att radera dem i enlighet med artikel 17.1 GDPR, ska han/hon vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med användning av tillgänglig teknik, samt stå för kostnaderna för dessa åtgärder. Den personuppgiftsansvarige ska också informera dig om raderingen av alla länkar till alla personuppgifter och radering av alla kopior av sådant som innehåller dessa personuppgifter.

c)    Undantag

Rätten till radering föreligger inte om behandlingen är nödvändig

·för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

·för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt EU-rätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av,

·för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige,

·av hänsyn till allmänintresset inom folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 h och artikel 9.3 i GDPR;

·för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska syften i enlighet med artikel 89.1 GDPR, i den mån den rätt som avses i den första punkten i detta stycke sannolikt omöjliggör eller allvarligt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller

·för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till att meddelas

Om ni har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen som den personuppgiftsansvarige utför, är den personuppgiftsansvarige skyldig att meddela alla mottagare till vilka de personuppgifter som berör er har lämnats ut, denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, såvida detta inte visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att bli informerad från personuppgiftsansvarige om dessa mottagare.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.  Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att

a)    behandlingen stödjer sig på ett samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och

b)    att behandlingen sker automatiserat.

När du utövar denna rättighet har du rätt att begära att personuppgifterna om dig överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas negativt av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändig. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter och som omfattas av artikel 6.1 e eller f i GDPR; Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige behandlar inte längre de personuppgifter som rör dig, såvida han/hon inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Behandlas dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att användas för sådana ända mål; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Du har i detta sammanhang möjlighet att utöva din rättighet att invända mot användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

Rätt att återkalla samtycke till denna Dataskyddspolicy

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt denna dataskyddspolicy.  Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten i den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta gäller inte om beslutet

a)    är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige

b)    är tillåtet enligt EU- eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och den lagstiftningen innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter eller berättigade intressen, eller

c)    är baserat på ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR, såvida inte artikel 9.2 a eller g i GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen.

När det gäller de fall som avses i a) och c) skall den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige, för att du ska kunna uttrycka din ståndpunkt och att bestrida beslutet.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet inlämnades, ska informera den klagande om klagomålets status och utgång, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.