Algemene voorwaarden

Vanaf 1 augustus 2020 zijn onze nieuwe algemene voorwaarden van toepassing op alle CWS Hygiene Nederland overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden vind je hieronder.

Algemene voorwaarden – CWS Hygiene Nederland B.V.

1. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

1.1 In deze algemene voorwaarden - hierna “de Voorwaarden” - wordt onder “CWS” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CWS Hygiene Nederland B.V., met statutaire zetel te ‘s-Hertogenbosch, en aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan degene voor wie CWS diensten verricht en/of aan wie CWS Zaken levert en/of aan wie CWS Verbruiksartikelen levert dan wel verhuurt. Onder “Zaken” wordt verstaan zaken die middels de Overeenkomst door CWS aan Afnemer worden verkocht, dan wel verhuurd. Onder “Verbruiksartikelen” wordt verstaan, door CWS te leveren en/of geleverde producten die in of in verband met de Zaken gebruikt dienen te worden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen, offertes en prijsopgaven van CWS, alsook op met CWS gesloten Overeenkomsten. Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst CWS uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door CWS.

1.3 Alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van CWS zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door CWS worden herroepen of gewijzigd. Indien een aanvraag of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen.

1.4 De overeenkomst tussen CWS en Afnemer – hierna “de Overeenkomst” – komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van CWS door Afnemer in de ruimste zin des woords. Voor zover Afnemer een aanbod van CWS aanvaardt met afwijkingen, maken die afwijkingen géén deel uit van de Overeenkomst, tenzij CWS met dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

2. Prijzen en betaling

2.1 Prijzen voor Zaken, Verbruiksartikelen en diensten luiden in euro (€) exclusief btw, bijkomende redelijke kosten/toeslagen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door CWS, alsook exclusief kosten die verbonden zijn aan montage/installatie en demontage van Zaken, tenzij anders vastgelegd in de Overeenkomst.

2.2 Prijzen worden door CWS in beginsel éénmaal per jaar gewijzigd op basis van een redelijke indexatie. Indien er daarnaast naar het uitsluitende oordeel van CWS gegronde redenen zijn voor een (aanvullende) prijsverhoging of toeslag, , kan een dergelijke wijziging door CWS worden doorgevoerd met inachtneming van een vooraankondigingstermijn van 2 (twee) maanden.

2.3 De facturen van CWS worden elektronisch naar Afnemer verzonden. Indien Afnemer een papieren versie wil ontvangen is CWS gerechtigd daar redelijke kosten voor in rekening te brengen.

2.4 Betaling door Afnemer geschiedt binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Indien Afnemer in gebreke blijft de facturen van CWS binnen de betaaltermijn als bedoeld in artikel 2.4 te voldoen, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd. CWS is in dat geval gerechtigd om de levering op te schorten en sommaties te sturen, dan wel andere (buiten)gerechtelijke maatregelen te treffen, waarbij de door CWS te maken (juridische) kosten bij Afnemer in rekening worden gebracht, één en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

2.6 Afnemer is gehouden om, op eerste verzoek van CWS, binnen 14 dagen zekerheden te verstrekken voor toekomstige betalingen, op straffe van opschorting van de verplichtingen aan de zijde van CWS. Indien Afnemer dit nalaat, verkeert hij direct in verzuim, in welk geval CWS de Overeenkomst kan ontbinden (met compensatie van kosten en schade door Afnemer) zonder dat CWS gehouden is tot schadevergoeding. De levertijd van Zaken wordt verlengd met de opschortingstermijn.

3. Levering en uitvoering

3.1 De in de Overeenkomst genoemde levertermijnen zijn altijd streefdata en gelden niet als fatale termijnen.

3.2 De Afnemer ontvangt de bestelde Zaken en/of Verbruiksartikelen op basis van huur en/of koop, zulks conform de Overeenkomst. CWS is bevoegd vervangende Zaken en/of Verbruiksartikelen (van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit) te leveren, indien oorspronkelijk bestelde Zaken en/of Verbruiksartikelen op enig moment niet voorhanden zijn.

3.3 Ingeval Afnemer de Zaken en/of Verbruiksartikelen niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door CWS in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor vervoer, opslag en/of nieuwe leveringspogingen voor rekening van Afnemer.

4. Service

4.1 Montage/installatie en demontage van de Zaken wordt uitsluitend verzorgd door CWS.

4.2 Het staat CWS vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en Afnemer verleent CWS bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voor CWS voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. CWS is jegens de Afnemer aansprakelijk voor de nakoming door de ingeschakelde derde(n).

4.3 Het is Afnemer slechts toegestaan om gehuurde Zaken en Verbruiksartikelen aan derden te verhuren, onder te verhuren, in gebruik te geven, anderszins ter beschikking te stellen, indien CWS daartoe vooraf aan Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Het is Afnemer niet toegestaan de Zaken en Verbruiksartikelen door derden te (laten) herstellen, aanpassen of aanvullen.

5.1 Onderhoud en Verbruiksartikelen

5.1 CWS zal conform de Overeenkomst zorgdragen voor onderhoud, reparatie, reiniging en/of vervanging van de Zaken alsmede voor aanvulling van de Verbruiksartikelen.

5.2 Afnemer is verplicht bij gehuurde Zaken de Verbruiksartikelen van CWS af te nemen, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie

6.1 CWS verleent bij normaal gebruik garantie op de bewegende delen van gekochte Zaken voor de periode van één jaar.

6.2 Garantie komt te vervallen bij anders dan normaal gebruik van de gekochte Zaken of als de Zaken niet zijn geïnstalleerd en/of zijn gerepareerd door CWS of als de Zaken niet in combinatie met de Verbruiksartikelen van CWS zijn gebruikt.

7. Eigendom CWS

7.1 Door Afnemer gehuurde Zaken blijven eigendom van CWS. Afnemer is niet gerechtigd deze te vervreemden, te bezwaren of toe te eigenen.

7.2 Het risico van de door Afnemer gekochte Zaken gaat over op Afnemer op het moment van levering, met alle (rechts)gevolgen van dien.

7.3 Onverminderd het in artikel 7.2 gestelde, gaat de eigendom van door Afnemer gekochte Zaken eerst op Afnemer over zodra Afnemer alle vorderingen van CWS op Afnemer heeft voldaan.

7.4 Door Afnemer gekochte Verbruiksartikelen, bestemd voor gebruik in combinatie met de Zaken, blijven eigendom van CWS totdat Afnemer alle vorderingen van CWS ten aanzien van de Verbruiksartikelen heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.5 Afnemer is bij enige aanspraak van derden op gehuurde en/of nog niet (volledig) betaalde gekochte Zaken en Verbruiksartikelen, surseance of faillissement verplicht om (i) de beslaglegger, bewindvoerder of curator over het eigendom/eigendomsvoorbehoud van CWS te informeren en (ii) CWS schriftelijk te informeren over dergelijke omstandigheden, alsook over de locatie van de Zaken en Verbruiksartikelen.

7.6 De Overeenkomst en/of deze Voorwaarden bevatten geen overdracht of licentie van enig intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan CWS. Het is Afnemer dan ook niet toegestaan Zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen of etikettering en opdrukken aan te brengen, te verwijderen of wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Verplichtingen Afnemer

8.1 Afnemer zal gehuurde Zaken en Verbruiksartikelen op passende wijze gebruiken en opslaan, en de instructies van CWS opvolgen. Zaken en Verbruiksartikelen worden geacht in goede staat te zijn ontvangen door Afnemer en dienen in geval van verhuur in goede staat te worden geretourneerd aan CWS bij contracteinde.

8.2 Afnemer is aansprakelijk voor eventuele zaakschade buiten normaal gebruik van gehuurde Zaken en het tenietgaan, verlies of vermissing van gehuurde Zaken. Afnemer is verplicht passende maatregelen te treffen in geval van schade aan/tenietgaan/verlies/vermissing van Zaken en CWS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij schade aan of verlies van gehuurde Zaken worden de volledige reparatie-, dan wel vervangingskosten in rekening gebracht bij Afnemer.

8.3 Na beëindiging van de Overeenkomst dient Afnemer, behoudens normale slijtage en veroudering, voor zijn eigen rekening alle gehuurde Zaken binnen 14 dagen door CWS te laten demonteren en zonder gebreken en in de staat die CWS mag verwachten van een goed onderhouden Zaak door CWS terug te laten halen.

8.4 Indien Afnemer CWS niet of niet tijdig in de gelegenheid stelt een gehuurde Zaak op te halen, treedt verzuim van Afnemer in zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. CWS mag de plaats waar de Zaak zich bevindt betreden om de Zaak terug te nemen en Afnemer dient daartoe medewerking te verlenen. Hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer.

8.5 CWS is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang zonder dat zij gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in geval van (i) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) surséance van betaling, faillietverklaring van Afnemer, (iii) ondercuratelestelling of onderbewindstelling van een der partijen, (iv) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van één der partijen. Alle vorderingen die CWS op Afnemer heeft of verkrijgt op het moment dat één (of meerdere) van bovengenoemde situaties zich voordoet, zullen deze vorderingen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

9. Klachten

9.1 Afnemer dient bij aflevering van Zaken en/of Verbruiksartikelen onmiddellijk te onderzoeken of deze beantwoorden aan de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Zaken en/of Verbruiksartikelen worden geacht in deugdelijke en onbeschadigde staat te zijn ontvangen en beantwoorden aan de Overeenkomst.

9.2 Indien van eventuele tekortkoming aan de zijde van CWS sprake is, dient Afnemer dat binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering schriftelijk aan CWS kenbaar te maken, onder opgave van een duidelijke beschrijving van de tekortkoming. Laat Afnemer dat na, dan vervallen zijn rechten ter zake.

9.3 Het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 9.2 geeft Afnemer – ongeacht of de kennisgeving daarvan al dan niet tijdig is gedaan – geen recht om zijn betalingsverplichting(en) jegens CWS op te schorten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 CWS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde CWS sprake is. In geval aansprakelijkheid van CWS komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het bedrag dat in het voorgaande kalenderjaar door CWS bij Afnemer in rekening is gebracht, doch nimmer méér dan het door CWS in het desbetreffende kalenderjaar verzekerde bedrag uit hoofde van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 CWS en Afnemer verplichten zich over en weer om vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet beperkt tot de Overeenkomst, als strikt vertrouwelijk te behandelen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Afnemer is gehouden om deze geheimhouding door te leggen aan bij zijn onderneming betrokken personen, zoals zijn medewerkers en hij staat ervoor in dat door deze personen geen inbreuk wordt gemaakt op de vorenbedoelde geheimhouding.

11.2 Als Afnemer en/of zijn medewerkers de geheimhoudingsplicht schenden, dan is Afnemer aan CWS een direct opeisbare boete verschuldigd van
EUR 10.000,- en bovendien EUR 2.000,- voor iedere dag dat de schending voortduurt. In afwijking van artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Afnemer deze boete ook verschuldigd als de schending niet toerekenbaar is. Naast deze boete behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

12. Privacy

12.1 CWS is gerechtigd om alle gegevens die zij ontvangt bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken en te behouden zonder beperking(en), doch met inachtneming van de vertrouwelijkheid als verwoord in artikel 11.1.

12.2 Indien CWS en Afnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst gegevens van personen verwerken, zullen zij zich houden aan de daartoe geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

13. Wijziging en beëindiging Overeenkomst

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de initiële looptijd van de Overeenkomst 36 maanden vanaf de datum van eerste levering van Zaken en/of Verbruiksartikelen, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden.

13.2 De Overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd indien een partij de Overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd aan de andere partij schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

13.3 Wijziging van de Overeenkomst door CWS is mogelijk indien daartoe voor CWS gewichtige redenen bestaan. De Voorwaarden kunnen door CWS worden gewijzigd, met dien verstande dat een herziene versie van de Voorwaarden op de Overeenkomst tussen CWS en Afnemer van toepassing zal zijn, zodra Afnemer niet binnen twee kalendermaanden nadat de gewijzigde Voorwaarden door CWS aan Afnemer zijn toegezonden uitdrukkelijk zijn bezwaren daartegen aan CWS kenbaar maakt.

13.4 In geval van vroegtijdige beëindiging door Afnemer, is Afnemer aan CWS een beëindigingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de gemiddelde omzet (100%) per maand, die in het jaar voorafgaand aan de beëindiging door CWS bij Afnemer is gegenereerd, vermenigvuldigd met 6 (zes). Naast deze beëindigingsvergoeding behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

13.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.4, is Afnemer in geval van vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst in de eerste 18 maanden van de initiële looptijd aan CWS een beëindigingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de omzet voor CWS over 12 maanden, die zal worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. Naast deze beëindigingsvergoeding behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

14. Overmacht

14.1 Als CWS de Overeenkomst door overmacht pas meer dan zes maanden na het afgesproken leveringsmoment zal kunnen nakomen, dan mag elke partij de Overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. De andere partij krijgt door die ontbinding geen recht op schadevergoeding.

14.2 Er is sprake van overmacht als CWS afspraken niet of niet op tijd kan nakomen door een niet aan CWS toe te rekenen omstandigheid, waaronder oorlog, overstroming, natuurramp, epidemie, brand, vernieling, beschadiging van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van CWS, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en/of het ontbreken van grondstoffen.

15. Overig

15.1 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

15.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

15.3 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

15.4 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen CWS en Afnemer ter zake de Overeenkomst en/of Voorwaarden.

Algemene voorwaarden van CWS Workwear Nederland

Onze algemene voorwaarden sturen we graag door na een eenvoudige aanvraag bij onze Customer Care afdeling op het nummer 0800 18 99.

Algemene voorwaarden van CWS Hygiene Nederland t/m 31 juli 2020

nummer 36/2019

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Met “CWS” worden bedoeld: de besloten vennootschap CWS Hygiene Nederland B.V. (KvK: 16044594) en CWS Nederland B.V. De partij die diensten of producten van CWS afneemt wordt hierna “klant” genoemd.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle rechtsverhoudingen tussen CWS en de klant. Andere voorwaarden worden hierbij uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen

In de aanbiedingen door CWS worden de zaken en diensten die CWS kan leveren omschreven met afbeeldingen en beschrijvingen. De geleverde zaken en diensten kunnen in de werkelijkheid afwijken van die afbeeldingen en beschrijvingen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken zijn alle genoemde prijzen inclusief eventuele bijdragen voor milieuheffing maar exclusief afleveringskosten, montagekosten en BTW.

3.2 CWS is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen aan veranderingen in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, inkoopkosten, arbeidslonen, belastingen, heffingen, valutakoersen.

3.3 CWS is gerechtigd, bij een overeenkomst op basis van verbruik inclusief, de prijzen aan te passen aan het werkelijke verbruik indien de overeengekomen bandbreedte wordt overschreden.

3.4. Indien CWS, op verzoek van de klant, een levering uitvoert buiten de normale route om, dan is CWS gerechtigd eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt door te rekenen aan de klant.

3.5 Mocht de klant wijzigingen wensen aan te brengen in reeds gemaakte afspraken inzake bijvoorbeeld de montagedatum, wekelijkse service, de manier van bevestiging van automaten aan de wand, aantallen automaten en locaties, dan behoudt CWS zich het recht voor om eventuele extra kosten die deze wijzigingen met zich mee brengen, aan de klant door te berekenen.

3.6 Indien de klant een rapportering wenst die afwijkt van de standaard rapportagemogelijkheden die CWS biedt, dan is CWS gerechtigd de extra kosten die deze aangepaste rapportering met zich meebrengt, aan de klant door te berekenen.

Artikel 4: Levering

4.1 CWS zorgt voor aflevering van de zaken bij de klant of op een door de klant aangewezen locatie.

4.2 De afgesproken levertijden en andere termijnen die gelden voor CWS (zoals installatie- en reparatieduur) zijn altijd streefdata en zijn geen fatale termijnen.

4.3 Wanneer de levering op verzoek van de klant op een ander moment plaatsvindt dan tijdens de standaard geplande route kunnen de hieraan verbonden kosten worden doorberekend aan de klant.

Artikel 5: Garantie en service

5.1 CWS verleent bij normaal gebruik garantie op de bewegende delen van de geleverde goederen voor een periode van één jaar wanneer de klant ook uitsluitend de toebehoren (zeep, toiletpapier, handoekrollen etc.) van CWS in de geleverde goederen heeft gebruikt. In geval van vandalisme is een beroep op garantie uitgesloten.

5.2 CWS zal in deze garantietermijn voor reparatie of vervanging zorgen wanneer de klant de klacht heeft ingediend op de manier zoals weergegeven in artikel 7.2.

5.3 CWS is niet tot enige reparatie of vervanging onder de garantie gehouden wanneer en zolang de klant niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

5.4 Op gekochte artikelen wordt door CWS geen service verleend. Wanneer dit toch gewenst is kan hiervoor een apart servicecontract worden afgesloten.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Als CWS de overeenkomst door overmacht (a) nooit meer zal kunnen nakomen of (b) pas meer dan zes maanden na het afgesproken leveringsmoment zal kunnen nakomen, dan mag elke partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. De andere partij krijgt door die opzegging geen recht op schadevergoeding.

6.2 Er is sprake van een overmacht situatie als CWS afspraken niet of niet op tijd kan nakomen door oorlog, overstroming, natuurramp, brand, het tekortschieten door derden, vernieling, beschadiging van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van CWS, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en/of het ontbreken van grondstoffen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De klant zal de zaken bij aflevering goed controleren.

7.2 Als de klant een klacht heeft over de afgeleverde zaken, de montage, reparaties of facturen, dan zal de klant deze klacht met een duidelijke omschrijving binnen veertien dagen schriftelijk, per e-mail of via het systeem ‘mijn CWS’ bij CWS indienen. De termijn van veertien dagen gaat in na de ontvangst van de zaken of nadat de montagewerkzaamheden of reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd of nadat de factuur is ontvangen. CWS zal de klant een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht toesturen.

7.3 Als de klacht niet binnen veertien dagen door CWS is ontvangen of als de klant CWS de klacht niet laat onderzoeken verliest de klant elk verweer of elke vordering met betrekking tot deze klacht.

7.4 Het indienen van een klacht geeft geen automatisch recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding. Ook in geval van vermindering van huurgenot als gevolg van een gebrek staat het de klant niet vrij een daaraan een evenredige vermindering van de huurprijs te vorderen, tenzij CWS het gebrek bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

8.1 De klant is volledig verantwoordelijk voor de zaken van CWS en zal de zaken van CWS op een normale manier gebruiken en opslaan zodat deze niet beschadigd kunnen worden. De klant zal de gebruiksaanwijzing van CWS voor deze zaken opvolgen. Als de zaken op bepaalde voorzieningen moeten worden aangesloten zorgt de klant ook voor een goede staat van deze voorzieningen.

8.2 De klant zal zorgen voor een schone en droge ruimte voor de opslag van handdoekrollen. Deze ruimte is reukloos, vrij van stof en ongedierte is en wordt regelmatig schoongemaakt. Deze ruimte moet voor CWS goed bereikbaar zijn. De klant zal zorgen voor aparte opslag van schone en vuile handdoekrollen, in lijn met Arbowetgeving. Ook zal de klant ervoor zorgen dat de handdoekrollen bij het vervoer van de opslagruimte naar de toiletten schoon en droog blijven.

8.3 Als de klant besluit zijn rechtsvorm te (zullen) veranderen, zijn onderneming over te dragen, als besloten wordt de zeggenschap of het bestuur bij de klant te veranderen of als er besloten wordt tot een juridische fusie, splitsing of afsplitsing waarbij de klant betrokken is, dan meldt de klant dit binnen veertien dagen na het nemen van een dergelijk besluit per aangetekende brief bij CWS.

8.4 Wanneer één van de situaties uit artikel 8.3 zich voordoet mag CWS de overeenkomst met de klant ontbinden.

Artikel 9: Betaling

9.1 De factuur van CWS wordt elektronisch aan de klant verzonden. Als de klant een papieren versie wil ontvangen kan CWS daar € 3,50 per factuur voor in rekening brengen. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

9.2 Als de klant de facturatie verplicht stelt via een door de klant gekozen systeem kan CWS de kosten die CWS hierdoor moet maken bij de klant in rekening brengen.

9.3 Betaling van de factuur geschiedt vooraf, zonder verrekening. Indien door het niet of niet tijdig aanleveren van het door de klant gehanteerde kenmerk of referentie, zoals een inkoopnummer, ordernummer of PO (Purchase Order) nummer, CWS niet in de gelegenheid wordt gesteld deze op de factuur te plaatsen, levert dit geen grond op voor opschorting van de betaling. Als de klant niet binnen de betaaltermijn betaald is hij van rechtswege in verzuim.

9.4 Als de klant in verzuim is, mag hij de overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of zijn verplichtingen uitstellen.

9.5 In afwijking van artikel 6:43 BW mag CWS, ook als de klant een andere instructie geeft, de ontvangen betalingen afboeken op de oudste openstaande factuur.

9.6 Als de klant niet op tijd betaalt kan CWS de (service)werkzaamheden opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Ook kan CWS dan wettelijke handelsrente- en buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

9.7 De klant zal, wanneer CWS daar om vraagt, aan CWS extra zekerheid voor zijn betalingsverplichting verlenen wanneer zijn kredietwaardigheid bij het sluiten van de overeenkomst daar aanleiding toe geeft, maar ook tussentijds wanneer de klant één of meer facturen niet op tijd heeft betaald.

9.8 Als er een omzetbonus is afgesproken hoeft deze pas betaald te worden wanneer de klant al zijn verplichtingen aan CWS is nagekomen en alle producten en diensten waarover de bonus wordt toegekend betaald zijn. CWS mag de bonusuitkering verrekenen met al hetgeen de klant aan CWS verschuldigd is.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 CWS blijft eigenaar van de verkochte zaken totdat de klant alle huidige en toekomstige vorderingen van CWS op de klant heeft voldaan. Dit betreft alle vorderingen die voortvloeien uit de (niet-)nakoming van de huidige en toekomstige overeenkomsten tussen de klant en CWS. CWS draagt de zaken alleen over onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestaties.

10.2 De klant mag de eigendomsvermeldingen van CWS op de zaken niet verwijderen. Als een partij zekerheid zou willen nemen of beslag zou willen leggen op de zaken van CWS bij de klant dan is de klant verplicht deze partij omgaand te informeren dat deze zaken eigendom van CWS zijn.

10.3 Totdat de volledige betaling is ontvangen blijft de klant alleen gebruiker van de zaken en wordt hij geen eigenaar. Wel draagt de klant al het risico en de aansprakelijkheid voor de zaken vanaf het moment van levering tot het moment van de terugname door CWS en is de klant volledig verantwoordelijk voor het schadevrij houden van de eigendommen van CWS.

10.4 De klant zorgt ervoor dat de zaken roerend blijven en zonder beschadigingen gedemonteerd kunnen worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade die de klant, zijn personeel of anderen lijden door verkeerd gebruik van de zaken door de klant, zijn personeel of anderen of om welke reden dan ook, tenzij de schade het gevolg is van een gebrek dat CWS bij het aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen. Als en voor zover CWS aansprakelijk is tegenover de klant, dan zal deze aansprakelijkheid nooit uit méér bestaan dan een verplichting voor CWS om een gebrek aan de zaak te herstellen of (een onderdeel van) de zaak te vervangen. CWS mag kiezen van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

11.2 In aanvulling op de vorige bepaling geldt dat CWS niet aansprakelijk is voor:

- indirecte schade, zoals bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of stagnatieschade;

- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen);

11.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de zaken van CWS en voor het geheel of deels tenietgaan van deze zaken, ongeacht de oorzaak, waaronder brand, vandalisme, diefstal en vermissing. Als de zaak teniet is gegaan, dan zal klant de nieuwwaarde van de zaken aan CWS betalen. In geval van herstelbare schade zal de klant herstelkosten aan CWS betalen. Met tenietgaan wordt een schade bedoeld die vanuit economisch oogpunt inefficiënt is (de herstelkosten zijn groter dan de restwaarde van de zaak) of technisch gezien niet meer valt te herstellen.

11.4 De klant verleent hierbij aan CWS een vrijwaring voor aanspraken van derden jegens CWS die voortvloeien uit (de uitvoering van) de overeenkomst tussen de klant en CWS.

Artikel 12: Overdracht van rechten

12.1 CWS mag haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde overdragen.

12.2 Tenzij CWS daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, mag de klant zijn rechten en plichten uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde.

Artikel 13: Privacy

13.1 CWS verwerkt persoonsgegevens van de klant voor CWS gerelateerde marketingdoeleinden. De klant geeft CWS hier toestemming voor.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op alle met CWS gesloten overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alleen de rechter in ‘s-Hertogenbosch is bevoegd om alle geschillen tussen CWS en de klant te behandelen. Alleen als CWS kiest voor de rechter die normaal gesproken relatief bevoegd zou zijn kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1 De klant behandelt de overeenkomst als vertrouwelijk en zal de inhoud daarvan niet aan anderen mededelen, behalve als de klant dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

15.2 Deze geheimhoudingsplicht geldt vanaf ondertekening van de overeenkomst tot een periode van vijf jaar na de beëindiging van het contract.
15.3 Als de klant en/of zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht schenden, dan zal de klant CWS een boete betalen van € 5.000,00. Naast deze boete behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

II. VERHUUR- EN SERVICEVOORWAARDEN

Op overeenkomsten met CWS die gaan over huur of service, zijn behalve de hiervoor genoemde algemene bepalingen ook de volgende bepalingen van toepassing. Als de verschillende bepalingen elkaar tegenspreken dan hebben de hierna genoemde artikelen voorrang op de hiervoor genoemde algemene bepalingen.

Artikel 16: Duur van de overeenkomst

16.1 De overeenkomst duurt, tenzij anders is overeengekomen, 36 maanden. Deze periode gaat in vanaf de (gedeeltelijke) terbeschikkingstelling van de zaken.

16.2 Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan geldt een opzegtermijn voor beide partijen van minimaal zes maanden.  

16.3 Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en deze bepaalde tijd is verstreken dan wordt de overeenkomst steeds met één jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd wanneer een partij de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het einde van de bepaalde tijd aan de andere partij heeft opgezegd.

16.4 In het geval van verbouwing bij de klant kan worden afgesproken dat de goederen van CWS tijdelijk - tegen een vergoeding van de opslagkosten - bij CWS worden opgeslagen. Wanneer ook afgesproken wordt dat de huurkosten in dit geval tijdelijk worden opgeschort zal CWS wel de (de)montagekosten bij de klant in rekening brengen.

16.5 Opzegging van de overeenkomst kan alleen per aangetekende brief.

16.6 CWS mag de overeenkomst ontbinden en haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten als de klant in verzuim is of als het faillissement of de surseance van betaling van de klant wordt uitgesproken, als de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard op de klant of als het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd. In dat geval zijn alle vorderingen van CWS direct geheel opeisbaar en mag CWS de zaken die haar eigendom zijn direct terugnemen. Als CWS om één van deze redenen de overeenkomst ontbindt, dan zal de klant aan CWS een boete betalen van het totaal van de restant-termijnen tot het moment waarop de overeenkomst bij een normale opzegging door de klant op zijn vroegst beëindigd had kunnen worden. Deze boete staat los van het recht van CWS op schadevergoeding.

16.7 De klant zorgt er aan het einde van de overeenkomst voor dat de zaken in oorspronkelijke en goede staat aan CWS worden teruggegeven.

16.8 Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant zal de klant aan CWS de demontage- en ophaalkosten vergoeden.

Artikel 17: Gebruik

17.1 De klant blijft van de gehuurde zaken alleen gebruiker en wordt geen eigenaar.

17.2 De klant gebruikt in de door CWS geleverde zaken alleen de ook door CWS aangeboden zaken van sanitaire aard zoals handdoeken, zeep, toiletpapier, luchtverversers etc.

17.3 De klant houdt de zaken bedrijfsklaar en gebruikt deze als een goed huurder en alleen op de manier zoals de zaak gebruikt hoort te worden.

17.4 De klant zal de zaken niet zelf repareren, wassen of reinigen. Het technisch onderhoud aan de zaken wordt alleen door of namens CWS verricht.

17.5 De klant geeft CWS de mogelijkheid de zaken te inspecteren door CWS tijdens normale kantooruren toegang te verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden. Indien mogelijk zal CWS altijd proberen vooraf een afspraak hiervoor te maken.

17.6 De klant zal de zaken niet wijzigen, aanpassen of toevoegingen op de zaken aanbrengen.

17.7 De klant mag de zaken niet verkopen, buiten de macht van de klant te brengen, onderverhuren, of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen.

17.8 De klant mag de gemonteerde zaken niet demonteren of verplaatsen. De klant gebruikt de zaken alleen binnen het pand van zijn onderneming.