Algemene voorwaarden

Vanaf 1 augustus 2020 zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op alle CWS Hygiene Nederland overeenkomsten.

Algemene voorwaarden – CWS Hygiene Nederland B.V.

1. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

1.1 In deze algemene voorwaarden - hierna “de Voorwaarden” - wordt onder “CWS” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CWS Hygiene Nederland B.V., met statutaire zetel te ‘s-Hertogenbosch, en aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan degene voor wie CWS diensten verricht en/of aan wie CWS Zaken levert en/of aan wie CWS Verbruiksartikelen levert dan wel verhuurt. Onder “Zaken” wordt verstaan zaken die middels de Overeenkomst door CWS aan Afnemer worden verkocht, dan wel verhuurd. Onder “Verbruiksartikelen” wordt verstaan, door CWS te leveren en/of geleverde producten die in of in verband met de Zaken gebruikt dienen te worden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen, offertes en prijsopgaven van CWS, alsook op met CWS gesloten Overeenkomsten. Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst CWS uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door CWS.

1.3 Alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van CWS zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door CWS worden herroepen of gewijzigd. Indien een aanvraag of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen.

1.4 De overeenkomst tussen CWS en Afnemer – hierna “de Overeenkomst” – komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van CWS door Afnemer in de ruimste zin des woords. Voor zover Afnemer een aanbod van CWS aanvaardt met afwijkingen, maken die afwijkingen géén deel uit van de Overeenkomst, tenzij CWS met dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

2. Prijzen en betaling

2.1 Prijzen voor Zaken, Verbruiksartikelen en diensten luiden in euro (€) exclusief btw, bijkomende redelijke kosten/toeslagen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door CWS, alsook exclusief kosten die verbonden zijn aan montage/installatie en demontage van Zaken, tenzij anders vastgelegd in de Overeenkomst.

2.2 Prijzen worden door CWS in beginsel éénmaal per jaar gewijzigd op basis van een redelijke indexatie. Indien er daarnaast naar het uitsluitende oordeel van CWS gegronde redenen zijn voor een (aanvullende) prijsverhoging of toeslag, , kan een dergelijke wijziging door CWS worden doorgevoerd met inachtneming van een vooraankondigingstermijn van 2 (twee) maanden.

2.3 De facturen van CWS worden elektronisch naar Afnemer verzonden. Indien Afnemer een papieren versie wil ontvangen is CWS gerechtigd daar redelijke kosten voor in rekening te brengen.

2.4 Betaling door Afnemer geschiedt binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Indien Afnemer in gebreke blijft de facturen van CWS binnen de betaaltermijn als bedoeld in artikel 2.4 te voldoen, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd. CWS is in dat geval gerechtigd om de levering op te schorten en sommaties te sturen, dan wel andere (buiten)gerechtelijke maatregelen te treffen, waarbij de door CWS te maken (juridische) kosten bij Afnemer in rekening worden gebracht, één en ander te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

2.6 Afnemer is gehouden om, op eerste verzoek van CWS, binnen 14 dagen zekerheden te verstrekken voor toekomstige betalingen, op straffe van opschorting van de verplichtingen aan de zijde van CWS. Indien Afnemer dit nalaat, verkeert hij direct in verzuim, in welk geval CWS de Overeenkomst kan ontbinden (met compensatie van kosten en schade door Afnemer) zonder dat CWS gehouden is tot schadevergoeding. De levertijd van Zaken wordt verlengd met de opschortingstermijn.

3. Levering en uitvoering

3.1 De in de Overeenkomst genoemde levertermijnen zijn altijd streefdata en gelden niet als fatale termijnen.

3.2 De Afnemer ontvangt de bestelde Zaken en/of Verbruiksartikelen op basis van huur en/of koop, zulks conform de Overeenkomst. CWS is bevoegd vervangende Zaken en/of Verbruiksartikelen (van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit) te leveren, indien oorspronkelijk bestelde Zaken en/of Verbruiksartikelen op enig moment niet voorhanden zijn.

3.3 Ingeval Afnemer de Zaken en/of Verbruiksartikelen niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door CWS in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor vervoer, opslag en/of nieuwe leveringspogingen voor rekening van Afnemer.

4. Service

4.1 Montage/installatie en demontage van de Zaken wordt uitsluitend verzorgd door CWS.

4.2 Het staat CWS vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en Afnemer verleent CWS bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voor CWS voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. CWS is jegens de Afnemer aansprakelijk voor de nakoming door de ingeschakelde derde(n).

4.3 Het is Afnemer slechts toegestaan om gehuurde Zaken en Verbruiksartikelen aan derden te verhuren, onder te verhuren, in gebruik te geven, anderszins ter beschikking te stellen, indien CWS daartoe vooraf aan Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Het is Afnemer niet toegestaan de Zaken en Verbruiksartikelen door derden te (laten) herstellen, aanpassen of aanvullen.

5.1 Onderhoud en Verbruiksartikelen

5.1 CWS zal conform de Overeenkomst zorgdragen voor onderhoud, reparatie, reiniging en/of vervanging van de Zaken alsmede voor aanvulling van de Verbruiksartikelen.

5.2 Afnemer is verplicht bij gehuurde Zaken de Verbruiksartikelen van CWS af te nemen, tenzij anders overeengekomen.

6. Garantie

6.1 CWS verleent bij normaal gebruik garantie op de bewegende delen van gekochte Zaken voor de periode van één jaar.

6.2 Garantie komt te vervallen bij anders dan normaal gebruik van de gekochte Zaken of als de Zaken niet zijn geïnstalleerd en/of zijn gerepareerd door CWS of als de Zaken niet in combinatie met de Verbruiksartikelen van CWS zijn gebruikt.

7. Eigendom CWS

7.1 Door Afnemer gehuurde Zaken blijven eigendom van CWS. Afnemer is niet gerechtigd deze te vervreemden, te bezwaren of toe te eigenen.

7.2 Het risico van de door Afnemer gekochte Zaken gaat over op Afnemer op het moment van levering, met alle (rechts)gevolgen van dien.

7.3 Onverminderd het in artikel 7.2 gestelde, gaat de eigendom van door Afnemer gekochte Zaken eerst op Afnemer over zodra Afnemer alle vorderingen van CWS op Afnemer heeft voldaan.

7.4 Door Afnemer gekochte Verbruiksartikelen, bestemd voor gebruik in combinatie met de Zaken, blijven eigendom van CWS totdat Afnemer alle vorderingen van CWS ten aanzien van de Verbruiksartikelen heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.5 Afnemer is bij enige aanspraak van derden op gehuurde en/of nog niet (volledig) betaalde gekochte Zaken en Verbruiksartikelen, surseance of faillissement verplicht om (i) de beslaglegger, bewindvoerder of curator over het eigendom/eigendomsvoorbehoud van CWS te informeren en (ii) CWS schriftelijk te informeren over dergelijke omstandigheden, alsook over de locatie van de Zaken en Verbruiksartikelen.

7.6 De Overeenkomst en/of deze Voorwaarden bevatten geen overdracht of licentie van enig intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan CWS. Het is Afnemer dan ook niet toegestaan Zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen of etikettering en opdrukken aan te brengen, te verwijderen of wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Verplichtingen Afnemer

8.1 Afnemer zal gehuurde Zaken en Verbruiksartikelen op passende wijze gebruiken en opslaan, en de instructies van CWS opvolgen. Zaken en Verbruiksartikelen worden geacht in goede staat te zijn ontvangen door Afnemer en dienen in geval van verhuur in goede staat te worden geretourneerd aan CWS bij contracteinde.

8.2 Afnemer is aansprakelijk voor eventuele zaakschade buiten normaal gebruik van gehuurde Zaken en het tenietgaan, verlies of vermissing van gehuurde Zaken. Afnemer is verplicht passende maatregelen te treffen in geval van schade aan/tenietgaan/verlies/vermissing van Zaken en CWS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij schade aan of verlies van gehuurde Zaken worden de volledige reparatie-, dan wel vervangingskosten in rekening gebracht bij Afnemer.

8.3 Na beëindiging van de Overeenkomst dient Afnemer, behoudens normale slijtage en veroudering, voor zijn eigen rekening alle gehuurde Zaken binnen 14 dagen door CWS te laten demonteren en zonder gebreken en in de staat die CWS mag verwachten van een goed onderhouden Zaak door CWS terug te laten halen.

8.4 Indien Afnemer CWS niet of niet tijdig in de gelegenheid stelt een gehuurde Zaak op te halen, treedt verzuim van Afnemer in zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. CWS mag de plaats waar de Zaak zich bevindt betreden om de Zaak terug te nemen en Afnemer dient daartoe medewerking te verlenen. Hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer.

8.5 CWS is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang zonder dat zij gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in geval van (i) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) surséance van betaling, faillietverklaring van Afnemer, (iii) ondercuratelestelling of onderbewindstelling van een der partijen, (iv) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van één der partijen. Alle vorderingen die CWS op Afnemer heeft of verkrijgt op het moment dat één (of meerdere) van bovengenoemde situaties zich voordoet, zullen deze vorderingen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

9. Klachten

9.1 Afnemer dient bij aflevering van Zaken en/of Verbruiksartikelen onmiddellijk te onderzoeken of deze beantwoorden aan de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Zaken en/of Verbruiksartikelen worden geacht in deugdelijke en onbeschadigde staat te zijn ontvangen en beantwoorden aan de Overeenkomst.

9.2 Indien van eventuele tekortkoming aan de zijde van CWS sprake is, dient Afnemer dat binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering schriftelijk aan CWS kenbaar te maken, onder opgave van een duidelijke beschrijving van de tekortkoming. Laat Afnemer dat na, dan vervallen zijn rechten ter zake.

9.3 Het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 9.2 geeft Afnemer – ongeacht of de kennisgeving daarvan al dan niet tijdig is gedaan – geen recht om zijn betalingsverplichting(en) jegens CWS op te schorten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 CWS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde CWS sprake is. In geval aansprakelijkheid van CWS komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het bedrag dat in het voorgaande kalenderjaar door CWS bij Afnemer in rekening is gebracht, doch nimmer méér dan het door CWS in het desbetreffende kalenderjaar verzekerde bedrag uit hoofde van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 CWS en Afnemer verplichten zich over en weer om vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet beperkt tot de Overeenkomst, als strikt vertrouwelijk te behandelen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Afnemer is gehouden om deze geheimhouding door te leggen aan bij zijn onderneming betrokken personen, zoals zijn medewerkers en hij staat ervoor in dat door deze personen geen inbreuk wordt gemaakt op de vorenbedoelde geheimhouding.

11.2 Als Afnemer en/of zijn medewerkers de geheimhoudingsplicht schenden, dan is Afnemer aan CWS een direct opeisbare boete verschuldigd van
EUR 10.000,- en bovendien EUR 2.000,- voor iedere dag dat de schending voortduurt. In afwijking van artikel 6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Afnemer deze boete ook verschuldigd als de schending niet toerekenbaar is. Naast deze boete behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

12. Privacy

12.1 CWS is gerechtigd om alle gegevens die zij ontvangt bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken en te behouden zonder beperking(en), doch met inachtneming van de vertrouwelijkheid als verwoord in artikel 11.1.

12.2 Indien CWS en Afnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst gegevens van personen verwerken, zullen zij zich houden aan de daartoe geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

13. Wijziging en beëindiging Overeenkomst

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de initiële looptijd van de Overeenkomst 36 maanden vanaf de datum van eerste levering van Zaken en/of Verbruiksartikelen, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden.

13.2 De Overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd indien een partij de Overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het einde van de looptijd aan de andere partij schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

13.3 Wijziging van de Overeenkomst door CWS is mogelijk indien daartoe voor CWS gewichtige redenen bestaan. De Voorwaarden kunnen door CWS worden gewijzigd, met dien verstande dat een herziene versie van de Voorwaarden op de Overeenkomst tussen CWS en Afnemer van toepassing zal zijn, zodra Afnemer niet binnen twee kalendermaanden nadat de gewijzigde Voorwaarden door CWS aan Afnemer zijn toegezonden uitdrukkelijk zijn bezwaren daartegen aan CWS kenbaar maakt.

13.4 In geval van vroegtijdige beëindiging door Afnemer, is Afnemer aan CWS een beëindigingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de gemiddelde omzet (100%) per maand, die in het jaar voorafgaand aan de beëindiging door CWS bij Afnemer is gegenereerd, vermenigvuldigd met 6 (zes). Naast deze beëindigingsvergoeding behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

13.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.4, is Afnemer in geval van vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst in de eerste 18 maanden van de initiële looptijd aan CWS een beëindigingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de omzet voor CWS over 12 maanden, die zal worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. Naast deze beëindigingsvergoeding behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

14. Overmacht

14.1 Als CWS de Overeenkomst door overmacht pas meer dan zes maanden na het afgesproken leveringsmoment zal kunnen nakomen, dan mag elke partij de Overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. De andere partij krijgt door die ontbinding geen recht op schadevergoeding.

14.2 Er is sprake van overmacht als CWS afspraken niet of niet op tijd kan nakomen door een niet aan CWS toe te rekenen omstandigheid, waaronder oorlog, overstroming, natuurramp, epidemie, brand, vernieling, beschadiging van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van CWS, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en/of het ontbreken van grondstoffen.

15. Overig

15.1 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

15.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

15.3 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

15.4 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen CWS en Afnemer ter zake de Overeenkomst en/of Voorwaarden.

Algemene voorwaarden van CWS Workwear Nederland B.V.

Onze algemene voorwaarden sturen we graag door na een eenvoudige aanvraag bij onze Customer Care afdeling op het nummer 0800 18 99.