Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van CWS Workwear Nederland

Onze algemene voorwaarden sturen we graag door na een eenvoudige aanvraag bij onze Customer Care afdeling op het nummer 0800 18 99.

Algemene voorwaarden van CWS Hygiene Nederland

nummer 36/2019

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Met “CWS” worden bedoeld: de besloten vennootschap CWS Hygiene Nederland B.V. (KvK: 16044594) en CWS Nederland B.V. De partij die diensten of producten van CWS afneemt wordt hierna “klant” genoemd.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle rechtsverhoudingen tussen CWS en de klant. Andere voorwaarden worden hierbij uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen

In de aanbiedingen door CWS worden de zaken en diensten die CWS kan leveren omschreven met afbeeldingen en beschrijvingen. De geleverde zaken en diensten kunnen in de werkelijkheid afwijken van die afbeeldingen en beschrijvingen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken zijn alle genoemde prijzen inclusief eventuele bijdragen voor milieuheffing maar exclusief afleveringskosten, montagekosten en BTW.

3.2 CWS is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen aan veranderingen in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, inkoopkosten, arbeidslonen, belastingen, heffingen, valutakoersen.

3.3 CWS is gerechtigd, bij een overeenkomst op basis van verbruik inclusief, de prijzen aan te passen aan het werkelijke verbruik indien de overeengekomen bandbreedte wordt overschreden.

3.4. Indien CWS, op verzoek van de klant, een levering uitvoert buiten de normale route om, dan is CWS gerechtigd eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt door te rekenen aan de klant.

3.5 Mocht de klant wijzigingen wensen aan te brengen in reeds gemaakte afspraken inzake bijvoorbeeld de montagedatum, wekelijkse service, de manier van bevestiging van automaten aan de wand, aantallen automaten en locaties, dan behoudt CWS zich het recht voor om eventuele extra kosten die deze wijzigingen met zich mee brengen, aan de klant door te berekenen.

3.6 Indien de klant een rapportering wenst die afwijkt van de standaard rapportagemogelijkheden die CWS biedt, dan is CWS gerechtigd de extra kosten die deze aangepaste rapportering met zich meebrengt, aan de klant door te berekenen.

Artikel 4: Levering

4.1 CWS zorgt voor aflevering van de zaken bij de klant of op een door de klant aangewezen locatie.

4.2 De afgesproken levertijden en andere termijnen die gelden voor CWS (zoals installatie- en reparatieduur) zijn altijd streefdata en zijn geen fatale termijnen.

4.3 Wanneer de levering op verzoek van de klant op een ander moment plaatsvindt dan tijdens de standaard geplande route kunnen de hieraan verbonden kosten worden doorberekend aan de klant.

Artikel 5: Garantie en service

5.1 CWS verleent bij normaal gebruik garantie op de bewegende delen van de geleverde goederen voor een periode van één jaar wanneer de klant ook uitsluitend de toebehoren (zeep, toiletpapier, handoekrollen etc.) van CWS in de geleverde goederen heeft gebruikt. In geval van vandalisme is een beroep op garantie uitgesloten.

5.2 CWS zal in deze garantietermijn voor reparatie of vervanging zorgen wanneer de klant de klacht heeft ingediend op de manier zoals weergegeven in artikel 7.2.

5.3 CWS is niet tot enige reparatie of vervanging onder de garantie gehouden wanneer en zolang de klant niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

5.4 Op gekochte artikelen wordt door CWS geen service verleend. Wanneer dit toch gewenst is kan hiervoor een apart servicecontract worden afgesloten.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Als CWS de overeenkomst door overmacht (a) nooit meer zal kunnen nakomen of (b) pas meer dan zes maanden na het afgesproken leveringsmoment zal kunnen nakomen, dan mag elke partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. De andere partij krijgt door die opzegging geen recht op schadevergoeding.

6.2 Er is sprake van een overmacht situatie als CWS afspraken niet of niet op tijd kan nakomen door oorlog, overstroming, natuurramp, brand, het tekortschieten door derden, vernieling, beschadiging van of defecten aan de voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van CWS, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en/of het ontbreken van grondstoffen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De klant zal de zaken bij aflevering goed controleren.

7.2 Als de klant een klacht heeft over de afgeleverde zaken, de montage, reparaties of facturen, dan zal de klant deze klacht met een duidelijke omschrijving binnen veertien dagen schriftelijk, per e-mail of via het systeem ‘mijn CWS’ bij CWS indienen. De termijn van veertien dagen gaat in na de ontvangst van de zaken of nadat de montagewerkzaamheden of reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd of nadat de factuur is ontvangen. CWS zal de klant een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht toesturen.

7.3 Als de klacht niet binnen veertien dagen door CWS is ontvangen of als de klant CWS de klacht niet laat onderzoeken verliest de klant elk verweer of elke vordering met betrekking tot deze klacht.

7.4 Het indienen van een klacht geeft geen automatisch recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding. Ook in geval van vermindering van huurgenot als gevolg van een gebrek staat het de klant niet vrij een daaraan een evenredige vermindering van de huurprijs te vorderen, tenzij CWS het gebrek bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

8.1 De klant is volledig verantwoordelijk voor de zaken van CWS en zal de zaken van CWS op een normale manier gebruiken en opslaan zodat deze niet beschadigd kunnen worden. De klant zal de gebruiksaanwijzing van CWS voor deze zaken opvolgen. Als de zaken op bepaalde voorzieningen moeten worden aangesloten zorgt de klant ook voor een goede staat van deze voorzieningen.

8.2 De klant zal zorgen voor een schone en droge ruimte voor de opslag van handdoekrollen. Deze ruimte is reukloos, vrij van stof en ongedierte is en wordt regelmatig schoongemaakt. Deze ruimte moet voor CWS goed bereikbaar zijn. De klant zal zorgen voor aparte opslag van schone en vuile handdoekrollen, in lijn met Arbowetgeving. Ook zal de klant ervoor zorgen dat de handdoekrollen bij het vervoer van de opslagruimte naar de toiletten schoon en droog blijven.

8.3 Als de klant besluit zijn rechtsvorm te (zullen) veranderen, zijn onderneming over te dragen, als besloten wordt de zeggenschap of het bestuur bij de klant te veranderen of als er besloten wordt tot een juridische fusie, splitsing of afsplitsing waarbij de klant betrokken is, dan meldt de klant dit binnen veertien dagen na het nemen van een dergelijk besluit per aangetekende brief bij CWS.

8.4 Wanneer één van de situaties uit artikel 8.3 zich voordoet mag CWS de overeenkomst met de klant ontbinden.

Artikel 9: Betaling

9.1 De factuur van CWS wordt elektronisch aan de klant verzonden. Als de klant een papieren versie wil ontvangen kan CWS daar € 3,50 per factuur voor in rekening brengen. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

9.2 Als de klant de facturatie verplicht stelt via een door de klant gekozen systeem kan CWS de kosten die CWS hierdoor moet maken bij de klant in rekening brengen.

9.3 Betaling van de factuur geschiedt vooraf, zonder verrekening. Indien door het niet of niet tijdig aanleveren van het door de klant gehanteerde kenmerk of referentie, zoals een inkoopnummer, ordernummer of PO (Purchase Order) nummer, CWS niet in de gelegenheid wordt gesteld deze op de factuur te plaatsen, levert dit geen grond op voor opschorting van de betaling. Als de klant niet binnen de betaaltermijn betaald is hij van rechtswege in verzuim.

9.4 Als de klant in verzuim is, mag hij de overeenkomst niet (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of zijn verplichtingen uitstellen.

9.5 In afwijking van artikel 6:43 BW mag CWS, ook als de klant een andere instructie geeft, de ontvangen betalingen afboeken op de oudste openstaande factuur.

9.6 Als de klant niet op tijd betaalt kan CWS de (service)werkzaamheden opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Ook kan CWS dan wettelijke handelsrente- en buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

9.7 De klant zal, wanneer CWS daar om vraagt, aan CWS extra zekerheid voor zijn betalingsverplichting verlenen wanneer zijn kredietwaardigheid bij het sluiten van de overeenkomst daar aanleiding toe geeft, maar ook tussentijds wanneer de klant één of meer facturen niet op tijd heeft betaald.

9.8 Als er een omzetbonus is afgesproken hoeft deze pas betaald te worden wanneer de klant al zijn verplichtingen aan CWS is nagekomen en alle producten en diensten waarover de bonus wordt toegekend betaald zijn. CWS mag de bonusuitkering verrekenen met al hetgeen de klant aan CWS verschuldigd is.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 CWS blijft eigenaar van de verkochte zaken totdat de klant alle huidige en toekomstige vorderingen van CWS op de klant heeft voldaan. Dit betreft alle vorderingen die voortvloeien uit de (niet-)nakoming van de huidige en toekomstige overeenkomsten tussen de klant en CWS. CWS draagt de zaken alleen over onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestaties.

10.2 De klant mag de eigendomsvermeldingen van CWS op de zaken niet verwijderen. Als een partij zekerheid zou willen nemen of beslag zou willen leggen op de zaken van CWS bij de klant dan is de klant verplicht deze partij omgaand te informeren dat deze zaken eigendom van CWS zijn.

10.3 Totdat de volledige betaling is ontvangen blijft de klant alleen gebruiker van de zaken en wordt hij geen eigenaar. Wel draagt de klant al het risico en de aansprakelijkheid voor de zaken vanaf het moment van levering tot het moment van de terugname door CWS en is de klant volledig verantwoordelijk voor het schadevrij houden van de eigendommen van CWS.

10.4 De klant zorgt ervoor dat de zaken roerend blijven en zonder beschadigingen gedemonteerd kunnen worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade die de klant, zijn personeel of anderen lijden door verkeerd gebruik van de zaken door de klant, zijn personeel of anderen of om welke reden dan ook, tenzij de schade het gevolg is van een gebrek dat CWS bij het aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen. Als en voor zover CWS aansprakelijk is tegenover de klant, dan zal deze aansprakelijkheid nooit uit méér bestaan dan een verplichting voor CWS om een gebrek aan de zaak te herstellen of (een onderdeel van) de zaak te vervangen. CWS mag kiezen van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

11.2 In aanvulling op de vorige bepaling geldt dat CWS niet aansprakelijk is voor:

- indirecte schade, zoals bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of stagnatieschade;

- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen);

11.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de zaken van CWS en voor het geheel of deels tenietgaan van deze zaken, ongeacht de oorzaak, waaronder brand, vandalisme, diefstal en vermissing. Als de zaak teniet is gegaan, dan zal klant de nieuwwaarde van de zaken aan CWS betalen. In geval van herstelbare schade zal de klant herstelkosten aan CWS betalen. Met tenietgaan wordt een schade bedoeld die vanuit economisch oogpunt inefficiënt is (de herstelkosten zijn groter dan de restwaarde van de zaak) of technisch gezien niet meer valt te herstellen.

11.4 De klant verleent hierbij aan CWS een vrijwaring voor aanspraken van derden jegens CWS die voortvloeien uit (de uitvoering van) de overeenkomst tussen de klant en CWS.

Artikel 12: Overdracht van rechten

12.1 CWS mag haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde overdragen.

12.2 Tenzij CWS daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, mag de klant zijn rechten en plichten uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde.

Artikel 13: Privacy

13.1 CWS verwerkt persoonsgegevens van de klant voor CWS gerelateerde marketingdoeleinden. De klant geeft CWS hier toestemming voor.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op alle met CWS gesloten overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alleen de rechter in ‘s-Hertogenbosch is bevoegd om alle geschillen tussen CWS en de klant te behandelen. Alleen als CWS kiest voor de rechter die normaal gesproken relatief bevoegd zou zijn kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 15: Geheimhouding

15.1 De klant behandelt de overeenkomst als vertrouwelijk en zal de inhoud daarvan niet aan anderen mededelen, behalve als de klant dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

15.2 Deze geheimhoudingsplicht geldt vanaf ondertekening van de overeenkomst tot een periode van vijf jaar na de beëindiging van het contract.
15.3 Als de klant en/of zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht schenden, dan zal de klant CWS een boete betalen van € 5.000,00. Naast deze boete behoudt CWS haar recht op schadevergoeding.

II. VERHUUR- EN SERVICEVOORWAARDEN

Op overeenkomsten met CWS die gaan over huur of service, zijn behalve de hiervoor genoemde algemene bepalingen ook de volgende bepalingen van toepassing. Als de verschillende bepalingen elkaar tegenspreken dan hebben de hierna genoemde artikelen voorrang op de hiervoor genoemde algemene bepalingen.

Artikel 16: Duur van de overeenkomst

16.1 De overeenkomst duurt, tenzij anders is overeengekomen, 36 maanden. Deze periode gaat in vanaf de (gedeeltelijke) terbeschikkingstelling van de zaken.

16.2 Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan geldt een opzegtermijn voor beide partijen van minimaal zes maanden.  

16.3 Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en deze bepaalde tijd is verstreken dan wordt de overeenkomst steeds met één jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd wanneer een partij de overeenkomst uiterlijk zes maanden voor het einde van de bepaalde tijd aan de andere partij heeft opgezegd.

16.4 In het geval van verbouwing bij de klant kan worden afgesproken dat de goederen van CWS tijdelijk - tegen een vergoeding van de opslagkosten - bij CWS worden opgeslagen. Wanneer ook afgesproken wordt dat de huurkosten in dit geval tijdelijk worden opgeschort zal CWS wel de (de)montagekosten bij de klant in rekening brengen.

16.5 Opzegging van de overeenkomst kan alleen per aangetekende brief.

16.6 CWS mag de overeenkomst ontbinden en haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten als de klant in verzuim is of als het faillissement of de surseance van betaling van de klant wordt uitgesproken, als de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard op de klant of als het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd. In dat geval zijn alle vorderingen van CWS direct geheel opeisbaar en mag CWS de zaken die haar eigendom zijn direct terugnemen. Als CWS om één van deze redenen de overeenkomst ontbindt, dan zal de klant aan CWS een boete betalen van het totaal van de restant-termijnen tot het moment waarop de overeenkomst bij een normale opzegging door de klant op zijn vroegst beëindigd had kunnen worden. Deze boete staat los van het recht van CWS op schadevergoeding.

16.7 De klant zorgt er aan het einde van de overeenkomst voor dat de zaken in oorspronkelijke en goede staat aan CWS worden teruggegeven.

16.8 Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant zal de klant aan CWS de demontage- en ophaalkosten vergoeden.

Artikel 17: Gebruik

17.1 De klant blijft van de gehuurde zaken alleen gebruiker en wordt geen eigenaar.

17.2 De klant gebruikt in de door CWS geleverde zaken alleen de ook door CWS aangeboden zaken van sanitaire aard zoals handdoeken, zeep, toiletpapier, luchtverversers etc.

17.3 De klant houdt de zaken bedrijfsklaar en gebruikt deze als een goed huurder en alleen op de manier zoals de zaak gebruikt hoort te worden.

17.4 De klant zal de zaken niet zelf repareren, wassen of reinigen. Het technisch onderhoud aan de zaken wordt alleen door of namens CWS verricht.

17.5 De klant geeft CWS de mogelijkheid de zaken te inspecteren door CWS tijdens normale kantooruren toegang te verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden. Indien mogelijk zal CWS altijd proberen vooraf een afspraak hiervoor te maken.

17.6 De klant zal de zaken niet wijzigen, aanpassen of toevoegingen op de zaken aanbrengen.

17.7 De klant mag de zaken niet verkopen, buiten de macht van de klant te brengen, onderverhuren, of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen.

17.8 De klant mag de gemonteerde zaken niet demonteren of verplaatsen. De klant gebruikt de zaken alleen binnen het pand van zijn onderneming.